ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаване, устройство и дейност на обществен съвет към училища

Заповед 435 РД 09 от 16.11.2016г.

Заповед 635 РД 09 от 22.12.2016г.

Заповед 1791 РД 09 от 31.08.2016г.

Заповед 784 РД09 от 30.01.2017г.

Декларация по чл.5,ал.2 от ПСУДОСДГУ

Протокол 1/09.02.2017г. на проведено заседание на Обществения съвет към СУ „Г. Бенковски“

Покана за заседание на Обществен съвет за съгласуване избора на учебници за 5 клас

Покана за заседание относно становище за разпределението на бюджета

Писмо до председателя на Обществения съвет

Справка за разпределение на бюджета за 2017г.

Покана до членовете на Обществения съвет

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебна 2016/2017

Покана за заседание на Обществения съвет на 29.03.2018

Покана за заседание на Обществения съвет на 30.08.2018

ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет към СУ Г.Бенковски за уч.2017-2018 г.

Покана за заседание на Обществен съвет на 25.03.2019г.

Покана за заседание на Обществен съвет – 29.08.2019г.

Покана за заседание на Обществен съвет – 05.03.2020г.