ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаване, устройство и дейност на обществен съвет към училища

Заповед 435 РД 09 от 16.11.2016г.

Заповед 635 РД 09 от 22.12.2016г.

Заповед 1791 РД 09 от 31.08.2016г.

Заповед 784 РД09 от 30.01.2017г.

Декларация по чл.5,ал.2 от ПСУДОСДГУ

Протокол 1/09.02.2017г. на проведено заседание на Обществения съвет към СУ „Г. Бенковски“

Покана за заседание на Обществен съвет за съгласуване избора на учебници за 5 клас

Покана за заседание относно становище за разпределението на бюджета

Писмо до председателя на Обществения съвет

Справка за разпределение на бюджета за 2017г.

Покана до членовете на Обществения съвет

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебна 2016/2017

Покана за заседание на Обществения съвет на 29.03.2018

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет на 29.03.2018.

Покана за заседание на Обществения съвет на 30.08.2018

ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет към СУ Г.Бенковски за уч.2017-2018 г.

Покана за заседание на Обществен съвет на 25.03.2019 г.

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет на 25.03.2019 г.

Покана за заседание на Обществен съвет – 29.08.2019г.

Покана за заседание на Обществен съвет – 05.03.2020г.

Заповед № 369-РД09-05.12.2019г. – Определяне поименен състав на Обществения съвет

Отчет за дейността на Обществения съвет през периода 2016-2019 г.

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет на 29.08.2019г.

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет на 05.03.2020г.

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет на 24.04.2020г.

Протокол за проведено заседание на Обществения съвет на 20.07.2020г.

Протокол на проведено заседание на Обществения съвет на 27.08.2020г.

Покана за заседание на Обществен съвет – 21.01.2021г.

ОТЧЕТ за дейността на ОС през периода 2021-2022 г.

Покана за заседание на Обществен съвет – 23.09.2022

Покана за заседание на Обществен съвет – 14.10..2022

Общ.съвет ЗАПОВЕД № 700РД09 19.12.2022

Общ.съвет ЗАПОВЕД № 776 РД09 11.01.2023

Покана за заседание на Обществен съвет – 31.01.2023

Покана за заседание на Обществен съвет – 13.04.2023

Покана за заседание на Обществен съвет – 13.07.2023