Правилници

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година.

Вижте документа.

Етичен кодекс за учебната 2020-2021 г.

Виж документа.

Годишен план за дейността на СУ“Г. Бенковски“ за учебната 2020/2021 година.

Вижте документа.

Oпределяне на организацията на обучението в КФО-СУ“Г.Бенковски“-Варна учебната 2020-2021 година.

Вижте документа.

Стратегия за развитие на СУ „Г. Бенковски“ за периода 2016/2017 до 2020/2021 година

Вижте документа

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Г. Бенковски“ за учебната 2020-2021 год.

Вижте документа.

План за квалификационна дейност за учебната 2020-2021 год.

Вижте документа.

Вътрешни правила за отпускане на стипендии след завършено основно образование
за учебната 2020/2021 година.

Вижте документа.

Форми на обучение в СУ“Г.Бенковски“-Варна за учебната 2020-2021 година.

Вижте документа.

План за вдаимодействието между училищната общност на СУ „Г.Бенковски“-Варна и родителите – 2020/2021 год.

Вижте документа.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 год.

Вижте документа.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020-2021 год.

Вижте документа.

План за изпълнение на Стратегията на училището

Виж документа