Правилници

Стратегия за развитие на СУ „Г. Бенковски“ за периода 2016/2017 до 2020/2021 година

Вижте документа

Етичен

кодекс

Вижте документа

Правилник за дейността на училището

Вижте документа

Годишен план за дейността на СУ“Г. Бенковски“

Вижте документа

Правилник за вътрешния трудов ред

Вижте документа

План за квалификационната дейност

Вижте документа

Правилник за БУВОТ

Виж документа

Училищен учебен план

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Г. Бенковски“

Вижте документа

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи

Вижте документа

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Вижте документа(1)

План за изпълнение на Стратегията на училището

Виж документа

План за вдаимодействието между училищната общност на СУ „Г.Бенковски“-Варна и родителите.

Вижте документа