Правилници

План на дейностите за безопасност на движението по пътищата за учебата 2021-2022 год.

Вижте документа.

План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година в Спортно училище ”Георги Бенковски” – Варна , разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 -2030г

Виж документа.

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година.

Вижте документа.

Етичен кодекс за учебната 2021-2022 г.

Виж документа.

Годишен план за дейността на СУ“Г. Бенковски“ за учебната 2020/2021 година.

Вижте документа.

Oпределяне на организацията на обучението в КФО-СУ“Г.Бенковски“-Варна учебната 2021-2022 година.

Виж документа.

Стратегия за развите на Спортно Училище „Георги Бенковски“-Варна, за периода 2020-2021г. до 2023-2024 г.

Вижте документа

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Г. Бенковски“ за учебната 2020-2021 год.

Вижте документа.

План за квалификационна дейност за учебната 2021-2022 год.

Вижте документа.

Вътрешни правила за отпускане на стипендии след завършено основно образование
за учебната 2021/2022 година.

Виж документа.

Форми на обучение в СУ“Г.Бенковски“-Варна за учебната 2021-2022 година.

Виж документа.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2021-2022 год.

Вижте документа.

Училищен учебен план.

Правилник за БУВОТ

Виж документа

План за вдаимодействието между училищната общност на СУ „Г.Бенковски“-Варна и родителите – 2020/2021 год.

Вижте документа.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2021/2022 год.

Виж документа.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022 год.

Виж документа.

План за изпълнение на Стратегията на училището

Виж документа