Правилници

СТРАТЕГИЯ за развитие на СУ „Г.Бенковски“- Варна за периода от 2023-2024 уч. година до 2027-2028 уч. година

Вижте документа.

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Г. Бенковски“ за учебната 2023-2024 год.

Виж докумета.

Oпределяне на организацията на обучението в КФО-СУ“Г.Бенковски“-Варна учебната 2023-2024 година.

Вижте документа.

План за дейността на училищната комисия по БДП през учебната 2023-2024 год.

Виж документа.

План за действиеза безопасност на движението по пътищата за 2023 година в Спортно училище ”Георги Бенковски” – Варна

Виж докуемнта.

Стратегия за управление на риска СУ“ Г.Бенковски“-Варна за периода 2023-2025 година.

Виж документа.

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година.

Виж документа.

Етичен кодекс за учебната 2023-2024 г.

Виж документа.

Годишен план за дейността на СУ“Г. Бенковски“ за учебната 2023/2024 година.

Виж документа.

План за квалификационна дейност за учебната 2023-2024 год.

Виж документа.

Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование през учебната 2023-2024 г.

Виж документа.

Форми на обучение в СУ“Г.Бенковски“-Варна за учебната 2023-2024 година.

Виж документа.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд през учебната 2023-2024 год.

Виж документа.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи – учебна 2023-2024 година.

Виж документа.

План за вдаимодействието между училищната общност на СУ „Г.Бенковски“-Варна и родителите – 2023-2024 год.

Виж документа.

План за изпълнение на Стратегията на училището

Виж документа

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023-2024 год.

Виж документа.

Кратки правила за оказване на първа помощ.

Виж документа.

Политики и вътрешни правила за защита на лични данни

Виж документа.

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Виж документа.

Регистър на сигналите, подадени по ЗЗЛПСПОИН.

Виж документа.

Вътрешни павила за предоставяне на достъп до обществена информация

Виж документа.

Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2023 г.

Виж документа.

Приемни дни и часове на директора и зам.-директнорите за учебната 2023-2024 год.

Виж документа.

План за действие при киберинциденти.

Виж документа.

Правила за мрежова и информационна сигурност

Виж документа.