Правилници

План за дейността на училищната комисия по БДП през учебната 2022-2023 г.

Вижте документа.

План за действиеза безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 година в Спортно училище ”Георги Бенковски” – Варна

Виж документа.

Стратегия за управление на риска СУ“ Г.Бенковски“-Варна за периода 2023-2025 година.

Виж документа.

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 година.

Вижте документа.

Приемни часове на директора и зам.-директорите. за уч. 2022-2023г.

Етичен кодекс за учебната 2022-2023 г.

Виж документа.

Годишен план за дейността на СУ“Г. Бенковски“ за учебната 2022/2023 година.

Вижте документа.

Oпределяне на организацията на обучението в КФО-СУ“Г.Бенковски“-Варна учебната 2022-2023 година.

Виж документа.

Стратегия за развите на Спортно Училище „Георги Бенковски“-Варна, за периода 2020-2021г. до 2023-2024 г.

Вижте документа

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Г. Бенковски“ за учебната 2020-2021 год.

Вижте документа.

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 год.

Вижте документа.

Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование през учебната 2022-2023 г.

Виж документа.

Форми на обучение в СУ“Г.Бенковски“-Варна за учебната 2022-2023 година.

Виж документа.

Правилник за БУВОТ

Виж документа

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи – учебна 2022-2023 година.

Виж документа.

План за вдаимодействието между училищната общност на СУ „Г.Бенковски“-Варна и родителите – 2020/2021 год.

Вижте документа.

План за изпълнение на Стратегията на училището

Виж документа

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022-2023 год.

Виж документа.