ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

І. Условия за кандидатстване в Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна:

 1. На основание Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища и  Заповед № РД-09- 245/01.04.2022 г. на Министъра на ММС.
 2. Кандидатите да са завършили успешно IV, V и VII клас през 2021/2022 год.
 3. Кандидатите да са здрави и да нямат физически и психически недостатъци.
 4. Учениците полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват, като имат право да положат изпит по един или два спорта.
 5. За 5-ти клас – 3 /три / паралелки с 78 ученици.
 6. За 7-ми клас – 1 /една/ паралелка с 29 ученици.
 7. За 8-ми клас – 1 /една/ паралелка с 26 ученици.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец на училището /подписано от ученика и родителя (настойника или попечителя), в което са заявени желаните спортове за прием/. ИЗТЕГЛИ ТУК

2. За кандидатите за прием в VIII клас – и заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация. ИЗТЕГЛИ ТУК

3. Декларация – съгласие от родител за обработване на лични данни, във връзка с провеждане на приемни изпити. ИЗТЕГЛИ ТУК

4. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година.

5. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „Злополука” за дните на изпита по вида спорт /Организирано застраховане в Спортно училище/.

III. Подаване на документи:

Іви тур – 23.05.2022 г. – 20.06.2022 г. в училището от 9 00 ч. до 1600 ч. ІІри тур – 04.08.2022 г. – 05.08.2022 г. в училището от 9 00 ч. до 1600 ч.  

IV. Провеждане на изпити:

ИЗПИТИТЕ  се провеждат в два дни : ПЪРВИ   ДЕН :

 • Медико-биологически тестове в  МЦРСМ зали  “Простор”,  етаж  ІІ;
 • психологически тест.
 • проверка на спортно –техническите умения по вида спорт , включващ :

тестове за технико-тактически умения,  за кондиция  и за координация; Начален час – 8.00 часа. ВТОРИ  ДЕН  –

 • изпит за проверка  нивото на развитие на двигателните качества

Начален час –  9.00 часа               В посочените дати по спортове от първи и втори тур, ще се осъществи и попълване на свободни  места от V до XI клас.

V. Класиране:

Извършва се по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

VІ. Записване на приетите ученици:

Іви тур – 29.06.2022 г. – 01.07.2022 г. в училището от 900ч. до 1600ч. Местата на незаписаните в срок ученици се обявяват за свободни на 04.07.2022 г. и следващите по реда на сбора на точки кандидати се записват до 06.07.2022 г. ІІри тур – 17.08.22 г. – 19.08.2022 г.в училището от 900 ч. до 1600 ч.

VII. Необходими документи за записване на приетите ученици:

1. Представяне на удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас. 2. Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника и/или кандидата. 3. Декларация подписана от родител /предоставя се и се попълва на място по образец на училището/.

Училището предлага:

• За учениците, които не са от гр. Варна учениците ползват средношколско общежитие. • Училищен стол за хранене. • Отлична спортна подготовка с възможности за изява на Държавни, Европейски, Световни и Олимпийски първенства. • От VIII клас се въвежда професионална подготовка в направление спорт. По професиите: „Помощник – треньор’’, „Организатор на спортни прояви и първенства” и „Фитнес инструктор’’ • Дипломираните ученици имат право да кандидатсват във всички Висши учебни заведения у нас и чужбина. Начало на учебната година – 01.09.2021 г. За справки: 052/301 891 – Канцелария e-mail: sportno.sportno-varna.com Web: www.sportno-varna.com Адрес: гр. ВАРНА, жк. „ЧАЙКА”, ул. „РУПИ” №1