"Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна -партида на Възложителя 02031 Документация за участие в публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на 2 броя нафтови котела по 700 kw за нуждите на Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна" Уникален номер на поръчката 9032999"

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ

НАПРАВЕНИ ПИСМЕНО НА 27.08.2014г.


1.Въпрос:
Как да тълкуваме определението  „сходни”?

Отговор:

Възложителят е посочил как да се тълкува определението „сходни“ в Публичната покана, Раздел III „Изисквания за изпълнение на поръчката“.

 

2. Въпрос:

Да разбираме ли,че това включва следните видове дейности :

·        Реконструкция и/или  изграждане на котелна инсталация

·        Ремонт на котли

·        Ремонт и/или изграждане на отоплителна инсталация

Отговор:

Съгласно условията на Възложителя: „Под еднаква или сходна с предмета се разбира доставка и монтаж на котли за отопление на сгради.“

 

Публикувано на 27.08.2014г.
РАЗЯСНЕНИЕ № 2

НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ

НАПРАВЕНИ ПИСМЕНО НА 28.08.2014г.1.Въпрос:
Как да се тълкува съкращението ЦП - Циркулационна помпа ли е? ако е помпа какви са параметрите .

 

Отговор:

Съкращението ЦП  да се разбира  - Циркулационна помпа.

 

2. Въпрос:

Aко е помпа какви са параметрите ?


Отговор:

Техническите параметри нa “ЦП“ – циркулационна помпа са:

Q=8.3l/s

Yr=90.5J/kg

n=2835/min

Pc=1470W, 50Hz, 380V, 3.4A

Фланцова

 

Публикувано на 28.08.2014г.РАЗЯСНЕНИЕ № 3

НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ

НАПРАВЕНИ ПИСМЕНО НА 29.08.2014г.

 

 

1.Въпрос:
Какъв е напора на Циркулационната помпа ?

 

 

Отговор:

Напора на Циркулационна помпа е включен в посочените параметри в  Отговор 2 –    Yr = 90.5 J/kg

 

Публикувано на 29.08.2014г.РАЗЯСНЕНИЕ № 4

НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ

НАПРАВЕНИ ПИСМЕНО НА 29.08.2014г.

 

 

Въпрос:

Дали стоманения котел да е сглобяем?

 

Отговор:

Да, стоманения котел трябва да бъде сглобяем / секционен /.

 

Публикувано на 01.09.2014г.

 

Ċ
Elena Stefanova,
10.09.2014 г., 0:47 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
2.10.2014 г., 3:07 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
2.10.2014 г., 3:49 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
25.08.2014 г., 7:17 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
2.10.2014 г., 3:46 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
14.01.2015 г., 2:35 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
14.01.2015 г., 2:35 ч.
Ċ
Elena Stefanova,
14.01.2015 г., 2:34 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
25.08.2014 г., 7:09 ч.
Comments