Процедура по ЗОП с предмет"Осигуряване на периодични доставки на газьол предназначен за отопление за нуждите на училището"- партида на възложителя 2031