"Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна -партида на Възложителя 02031 Документация за участие в публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на 2 броя нафтови котела по 700 kw за нуждите на Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна" Уникален номер на поръчката 9032500"

    Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна  обявява публична покана по реда на глава VІІІ „а”, чл. 101„а” – чл.101„ж” от ЗОП  с предмет: „Доставка и монтаж на 2 броя  нафтови  котела по 700 kw  за нуждите на Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна"

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

НА ПОСТАВЕН ВЪПРОС ПОСТЪПИЛ  НА 14.08.2014г.

Въпрос:
От какъв материал да бъдат 2-та бр. нафтови  котела по 700 kw? 

Отговор:

Нафтовите котела трябва да бъдат от стомана.

Публикувано на 14.08.2014 г.

Ċ
Elena Stefanova,
6.08.2014 г., 2:40 ч.
Ċ
Protokol.pdf
(9654k)
Elena Stefanova,
21.08.2014 г., 8:01 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
6.08.2014 г., 2:39 ч.
Comments