Актуално‎ > ‎

ОТГОВОР №2 по открита процедура “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години 2013/2014 г. и 2014/2015 г.”

публикувано 30.08.2013 г., 5:30 ч. от Elena Stefanova

ОТГОВОР №2

по открита процедура

“Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г., открита с Решение № 1155 /09.08.2013 год. на Директорa на Спортно училище "Георги Бенковски"Варна

 

Въпрос № 1:

В документацията се съдържа изискване участниците да представят Удостоверение за добри производствени и хигиенни практики. В тази връзка, моля уточнете кой е административния орган издаващ такива удостоверения? Моля, уточнете в кой нормативен документ е упоменато оторизирането на административния орган издаващ такова удостоверение.

Отговор на въпрос №1:

 Съгласно Закона за храните, храни могат да се продават само в регистрирани по реда на закона обекти за търговия с храни, в т. ч. и заведенията за обществено хранене. Едно от задължителните условия за регистрацията на обектите (чл. 12 , ал. 1, т. 3 от Закона за храните) е внедряването на система за самоконтрол на търговската дейност.
Система за самоконтрол установява начинът, по който се организира контрола над собствените дейности и поведение и се състои от три елемента:
А. Програми за прилагане на добри производствени (търговски) практики и добри хигиенни практики .
Б. План за осигуряване безопасността на храните
В. Водене на документация
А. ПРОГРАМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ
Добрите производствени и хигиенни практики са факторите, които контролират като цяло дейностите, свързани с търговията на храни. Прилагането им изисква разработването на писмени програми, които включват процедури, определящи извършването на дейностите в обекта.
І. СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
В обектите за търговия с храни трябва да има разработена програма за изпълнение на хигиенните изисквания към изграждането и устройството на сградите и помещенията с данни за:
1. използваните материали за изграждане на помещенията за съхранение и обработка на храните, за изработване на работните (контактните) повърхности и технологично оборудване;
2. устройството на помещенията, последователността на извършваните операции, хода на придвижване на суровини, готови храни и твърди отпадъци (прилага се и цветна схема на тези пътища, изработена, използвайки плана на обекта);
3. осигуряването на водоснабдяване, ефективна вентилация, канализация, осветление, санитарни помещения;
4. системата за събиране и изнасяне на твърдите отпадъци;
5. капацитетните възможности на обекта за безопасно приготвяне и/ или предлагане на видовете храни.
За осигуряване на ефективно функциониране на технологичното оборудване се разработват писмени програми за поддържането и калибрирането му, която включва:
1. списък на оборудването, което има критично значение за осигуряване безопасността на храните и изисква периодична поддръжка (фризери, хладилници, фурни, фритюрници, топлинни витрини и др.).
2. определяне на температурните параметри, които трябва да осигурява оборудването за съхранение (хладилно или топлинно) и за приготвяне на храните;
3. процедура за извършване на калибрирането на технологичното оборудване и инструкции, определящи: вида на оборудването, честотата на калибриране, използвания метод и персонала, отговорен за калибрирането.
ІІ. ПРИЕМАНЕ НА СУРОВИНИ, ХРАНИ И ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Програмата за осигуряване доставката на безопасни суровини, храни и опаковъчни материали трябва да обхваща следното:
1. списък или достоверни данни за доставчиците;
2. капацитетните възможности и осигурени съоръжения за съхранение на приеманите количества суровини, храни и опаковъчни материали;
3. процедура за проверка на:
- придружаващата храните и опаковъчните материали документация;
- състоянието на приеманите храни (плесени, омекване, промени в органолептичните качества, белези за размразяване, други видими дефекти) ;
- състояние на опаковките и контейнерите (цялост, увреждания, значителни замърсявания и други)
- етикетиране;
4. процедура за отказване приемането на храни със съмнения за годността им за консумация или с видими белези на развала;
5. водене на дневник за извършения входящ контрол на суровини, храни и материали.
6. инструкция за извършване на входящия контрол, определяща какво се контролира, по какъв начин се контролира, кой извършва контрола, кога се извършва контрола и т.н.
ІІІ. СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕ
Програмата за съхранение на суровини и готови храни трябва да осигури защита срещу рисковете от замърсяването им с болестотворни микроорганизми, чужди тела или химични вещества и включва процедури за:
1. разделно съхранение на различните групи храни;
2. ротацията на наличните количества храни на принципа “Пръв влязъл, пръв излязъл” и за проследяване сроковете на годност;
3. ежедневно наблюдение и отчитане на поддържаните температури в съоръженията и оборудването за съхранение на храните;
4. хладилно или топлинно съхранение на храните (определяне на видовете храни, времето и температурата на съхранение);
5. съхранение на опаковъчните материали, транспортните опаковки, използваните в обекта химически вещества.
ІV. ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА
С цел недопускане на замърсяване на храните трябва да се разработи и прилага програма за почистване на помещения, прилежащи територии, работни повърхности и технологично оборудване. Програмата съдържа процедури, които определят:
1. периодичното основно почистване на обекта,
2. ежедневното почистване и дезинфекция на помещения, работни повърхности и оборудване;
3. текущото почистване по време на работа.
4. събирането и изнасянето на отпадъците;
5. мерките за контрол върху вредителите;
6. предпазните мерки за съхранение на химичните вещества, използвани за измиване, дезинфекция, дератизация, дезинсекция;
7. отговорностите на външна фирма, наета да извършва почистването.
За практическото прилагане на програмата се разработват подробни инструкции, които определят:
1. какво ще се почиства и дезинфекцира;
2. честотата на извършване на почистването и дезинфекцията;
3. прилаганите методи на почистване и дезинфекция;
4. почистващите препарати, тяхната концентрация и инвентара, използван за почистването и дезинфекцията;
5. лицата, отговорни за извършването на почистването и дезинфекцията;
6. вида и честотата на проверките за оценка ефективността на почистването и дезинфекцията.
V. ТЕХНОЛОГИЧНА ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕ
Програмата за осигуряване на безопасна технологична обработка на храните трябва да включва процедури за извършване на:
1. първичната обработка на различните видове суровини (осигуряване на разделност по място, по време или функционално чрез използване на отделно оборудване и маркиран инвентар или чрез почистване и дезинфекция между различните дейности);
2. топлинната обработка на различните видове храни (определяне на параметрите за време, температура, големина на порциите и т.н.);
Следва да се разработят и детайлни инструкции за:
1. измиването и дезинфекцията на пресни яйца от птици преди влагането им за приготвяне на храните;
2. размразяване на замразените храни;
3. затопляне преди сервиране на готови храни.
VІ. ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛА
Персоналът може да бъде директен източник на замърсяване на храните (чрез облеклото, кожата, носоглътката) или да доведе до кръстосано (вторично) замърсяване на храните, напр. чрез последователно извършване на действия със суровини и готови храни. За да се осигури високо ниво на личната хигиена на работниците, влизащи в пряк контакт с храните, трябва да се прилага програма, която включва процедури за:
1. поддържане на личната чистота на персонала (съоръжения, миещи средства, санитарни възли, места за съхранение на личните вещи и т. н.);
2. осигуряване на чисто работно облекло, предпазни средства, ръкавици и други;
3. съобщаване за наранявания или заболяване, които могат да стана източник на замърсяване на храните с болестотворни микроорганизми, както и за отстраняване от работа в такива случаи;
Работниците са длъжни да прилагат хигиенни практики при обработване, приготвяне и предлагане на храните. За целта трябва се разработят писмени инструкции за:
1. измиване на ръцете (в кои случаи, по какъв начин, с какви средства);
2. смяна на работното облекло;
3.съхраняване на лични вещи и облекло;
4. поведение в работните помещения;
5. използване на прибори, ръкавици и други при предлагане /сервиране на готови за консумация храни.
VІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Всеки член от персонала трябва да има определени отговорности, задължения и правомощия за извършване на определени дейности и да бъде обучен в съответствие с изискванията на заеманата от него длъжност. Обучение се осигурява на всеки новопостъпил работник. За целта трябва да се разработи програма, която да определи:
1. вида и нивото на обучение, необходимо за всеки член от персонала, в зависимост от извършваната от него дейност;
2. формите на обучение (курс, опреснително обучение на постоянния персонал и т.н.);
3. графика и мястото за провеждане на обучението;
4. темите на обучение;
5. лекторите и работниците подлежащи на обучение.
За проведеното обучение се води документация.
VІІІ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ВРЕДИТЕЛИТЕ
Във всеки обект трябва да има разработена и приложена програма за контрол върху вредителите (гризачи, насекоми, птици и други животни), с цел недопускане на проникването им в обекта и за елиминирането им при установено присъствие. Писмената програма трябва да включва: отговорното лице в обекта, името на фирмата, провеждаща, метода третиране, списък на, карта заложените примамки,.
Програмата за борба с вредителите трябва да определи следното:
1. списъка на специализирания персонал, извършващ третирането на обекта или името и адреса на фирмата, наета за целта;
2. списъка на използваните препарати и концентрациите им;
3. прилагания метод и честотата на третиране на обекта;
4. картата на местата и номерата на заложените примамки, както и процедурите и честотата за тяхната проверка;
5. вида и честотата на проверките за оценка на ефективността на програмата.
ІХ. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ХРАНИ ОТ ПАЗАРА
Търговците на храни трябва да осигурят прилагането на ефективна програма за изтегляне на опасна храна от пазара, с цел да се даде бърз отговор на кризисната ситуация.
Програма, която осигурява задействане на изтеглянето от пазара по всяко време или веднага, когато това се налага, трябва да включва:
1. списък с имената и адресите на отговорните за изтеглянето лица;
2. методи за идентифициране, локализиране и контрол на изтегляната храна;
3. списъка на местата, от където да се изтеглят храните;
4. процедура за уведомяване на потребителите и контролните органи;
5. процедури за контрол върху върнатите партиди;
6. процедура за проверка ефективността на програмата за изтегляне от пазара.
 

Въпрос № 2: По отношение на въведени показатели за оценка „Срок за назначаване на необходимия персонал“ и „Срок за обзавеждане на кухненския блок“, и при положение, че срокът е период с начална и крайна дата, моля уточнете от кога започва да тече този срок.   Така например ако предложим 10 дни, от кога следва да съобрази своето предложение - от дата на решение за класиране, датата на сключване на договор, начална дата на договора или някакво друго предположение?

Отговор на въпрос №2: Съгласно чл.6, ал.1 и ал.2 от договора проект срока започва да тече от сключване на договора за изпълнение

Въпрос № 3:

По отношение на въведени показатели за оценка „Срок за назначаване на необходимия персонал“ и „Срок за обзавеждане на кухненския блок“, и след подробно разглеждане на документацията етана ясно, че срокът започва да тече от датата на сключване на договора. В тази връзка, моля уточнете какъв е срока между сключване на договора и фактическото му изпълнение? След като участниците приемат условията в проекта на договора и условията за участие, това означава, че те трябва да стартират изпълнението на договора с назначен персонал и обзаведен кухненски блок. Тоест независимо от предложението си участниците така или иначе трябва да са изпълнили тези две условия да са назначили персонал  и да са обзавели кухненския блок. Как това се реализира към предложенията на участниците, в случай че договорът се сключи например в деня на влизане на договора в сила?

Отговор на въпрос №3: В момента на сключване на договора, същият влиза в сила, тъй като не е предвидено отлагателно условие по него, като фактическото му изпълнение започва да тече именно в момента на сключването му. Назначаването на необходимия персонал и обзавеждането на кухненския блок са дейности, които следва да бъдат извършени след сключване на договор с избрания изпълнител и преди започването на извършване на основния предмет на договор, като задължителни подготвителни дейности в обхвата на договора. Те са част от предмета на договора и не би следвало да се прави разграничение на дата на сключване на договора и дата на фактическото му изпълнение. Както може да се види и в проекто- договора част Срок, възложителят не е определил  едностранно сроковете на подготвителните дейности, тъй като те подлежат на оферта от страна на оферентите и няма как да уточним срок между сключване на договора и фактическото му изпълнение. Никъде в договора не се цитира, че Изпълнителя трябва да стартира изпълнението на договора с вече назначен персонал и обзаведен кухненски блок. Точно обратното, изрично се цитират срокове за извършване на предварителните дейности от страна на Изпълнителя като част от изпълнението на договора.

 

Въпрос № 4:По отношение на изискване на представяне на копие заверено от НОИ на Справката за приходи и разходи по видове икономически дейности, моля уточнете как участник, който е изпратил своя годишен финансов отчет до НОИ по интернет чрез условията на използване на електронен подпис може да представи такова копие, след като при електронно изпращане НОИ не заверява копия?

Отговор на въпрос №4:  В условията на тръжната процедура се изисква Оферентите да представят Заверено от Национален статистически институт (не от Национален осигурителен институт) копие на Справката за приходи и разходи по видове икономически дейности. НСИ предлага услуга към клиенти за издаване на Справки по заявки, като същите се предоставят независимо дали сте подали годишните си отчети лично на хартиен носител или по електронен път. Моля, да имате предвид, че не се изисква копие заверено от кандидата, а копие заверено от НСИ, което по своята същност става оригинален документ.

 

Въпрос № 5:В предмета на пълно описание на поръчката, стр,4 от документацията е записано, че изпълнителят е длъжен да получи разрешение от ОДБХ, съгласно чл.12 от Закон за храните по надлежния ред, но не но - късно от 30 календарни дни от сключване на договора. В тази връзка, моля да разясните как участниците да се задължат да получат това разрешение в описания срок, след като не те издават тези разрешения, а ОДБХ, след пълен одит на разпределение на помещенията, инфраструктура на сградата, състояние на повърхностите, технологично оборудване и изготвяне на HACCP план. В тази връзка редно е да информирам, че след подаване на заявление за регистрация на обект за производство или търговия с храни. Закон за храните е определил, че преди издаване на такова удостоверение за регистрация ОДБХ прави оглед на обекта и в случай на несъответствия издава предписание тези несъответствия да бъдат отстранени, като този срок може да с по - дълъг от 30 дни в зависимост от степента на несъответствие със стандартите на HACCP. Oт друга страна в случай, че датата на сключване на договора е преди фактическото изпълнение на договора, а заявление може да се подаде от датата на начало на договора, то 30-дневния срок описан в Закон за храните, в който ОДБХ издава такива удостоверения се намалява със срокът между датата на сключване и фактическо изпълнение на договора, което прави невъзможно задължаването за получаване на удостоверение в 30 - дневен срок от сключване на договора.

Отговор на въпрос №5: Съгласно чл. 12 ал. 9 на Закона за храните обектът се регистрира "В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието по ал. 8 съответният орган извършва регистрация на обекта и издава удостоверение за регистрация." В случай на дребни пропуски и/или несъответствия, те могат да бъдат отстранени в кратки срокове и да се подаде повторно заявление за проверка.
Именно поради желанието на Възложителя във възможно най-кратки срокове, спечелилият процедурата да започне фактическото изпълнение на предмета й, а именно предлагането на готови храни за обяд, са заложени минимални изисквания към кандидатите, а именно квалификация и опит на лицето, което ще организира започването на работа на обекта, доказателства за предишен опит при пускането в експлоатация на обект предлагащ хранителни продукти с представянето на съответните документите определени от Възложителя по т. 10-
Доказателства за техническите възможности и/или квалификация. Предполага се, че изпълнителят ще има необходимите познания и опит, за да получи необходимото разрешение безпроблемно в предложения срок. Срокът заложен в проектодоговора не противоречи по никакъв начин на Закона за храните и/ или друг нормативен документ, постигането му е възможно и не може да бъде променян от изпълнителя. 

Comments