Актуално‎ > ‎

ОТГОВОР №3 по открита процедура “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години 2013/2014 г. и 2014/2015 г

публикувано 4.09.2013 г., 23:14 ч. от Elena Stefanova

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВАРНА

град  Варна, ул. “Рупи” № 1, тел./факс: +052) 810 101, e-mail: su_varna@abv.bg

 

Във връзка с отправено запитване от участник, относно документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г., открита с Решение № 1155 /09.08.2013 год. на Директорa на Спортно училище "Георги Бенковски"Варна и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, Ви изпращаме следните уточнения относно:

                                               ОТГОВОР №3

     по открита процедура

“Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г., открита с Решение № 1155 /09.08.2013 год. на Директорa на Спортно училище "Георги Бенковски"Варна

 

Въпрос 1

В документацията изрично е записано, че участниците следва да представят копие на удостоверение на обект за производство/търговия с храни, копие на сертификат за внедрена система за самоконтрол основана на принципите на Codex Alimentarius или НАССР, както и копие на удостоверение за добри производствени практики. Ние знаем какво са добри производствени практики, но не знаем кой е органа, който издава тези удостоверения. По начина, по който е написана документацията, никой от участниците няма да може да покрие това въведено задължително изискване за притежаване на документ – Удостоверение за добри и производствени практики, респективно всички следва да бъдат отстранени. Такива удостоверения по наша информация, до колкото сме най-голяма компания за индустриален кетъринг не се издава от никой, затова моля, уточнете именно тази част на въпроса. Кой издава Удостоверение за добрипроизводствени практики и кой нормативен документ организира този административен орган да издава тези удостоверения, за да може да участваме в процедурата, а не да бъдем отстранени, като на предишния конкурс.

Отговор 1

Добрите производствени практики по своята същност предхождат внедряването на НАССР и са задължително изискване за регистрация на обекти, в които се извършва търговия и производство на храни по чл.12 от Закона за храните. Възможно е съгласно чл. 12а конкретен обект да получи удостоверение за временна регистрация на обекта при покрити изисквания по чл. 12,  ал. 1, т. 1 и 2, което означава, че даден кандидат е възможно да представи документ за внедрен НАССР и регистрация на обект за храни, без да е внедрил в дейността си добри производствени и търговски практики.  

От друга страна е възможно при регистрация от по-дълго време, съответният обект да е отговарял на тези задължителни изисквания, но да не ги поддържа съобразно нормативите. Поради тази причина ние изискваме документ, който да удостоверява внедрена и поддържана НАССР към момента на кандидатсване по тръжната процедура. Това може да е констативен протокол от ОДБХ, който да удостоверява, че вие имате внедрена и работеща НАССР или друг еквивалентен документ. Нормативният документ, който урежда това изискване на тръжната процедура е Закона за храните.

 

ДИРЕКТОР: ЕВЕЛИНА ЯНЧЕВА

Comments