Актуално‎ > ‎

ОТГОВОР по открита процедура “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години 2013/2014 г. и 2014/2015 г.

публикувано 27.08.2013 г., 23:00 ч. от Elena Stefanova

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВАРНА

 град  Варна, ул. “Рупи” № 1, тел: 052/301-891, факс: 052/ 81-01-01, e-mail:  su_varna@abv.bg

 


Във връзка с отправено запитване от участник, относно документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г., открита с Решение № 1155 /09.08.2013 год. на Директорa на Спортно училище "Георги Бенковски"Варна и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, Ви изпращаме следните уточнения относно:

   

   ОТГОВОР №1

по открита процедура

“Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г., открита с Решение № 1155 /09.08.2013 год. на Директорa на Спортно училище "Георги Бенковски"Варна

 

Въпрос № 1:

По отношение на предписанията : В какво състояние ще бъде кухненският блок след приключване на ремонтните дейности? Дали ще отговаря изцяло на изискванията на БАБХ за приготвяне на храна и дистрибуция?

 

Отговор на въпрос №1:

Съгласно РАЗДЕЛ ІІІ,т.2 от условията за участие и чл.6 от договора проект, участника избран за изпълнител следва да извърши всички дейности необходими за качественото приготвяне на храната и финкциониране  на кухненския блок и столова, както и  да получи разрешение от ОДБХ съгласно чл.12 от Закона за храните по надлежния ред, но не по късно от 30 календарни от сключване на договора за изпълнение.

Въпрос № 2:

Ще се заплащат ли консумативите /ток, вода, смет и др./? 

Отговор на въпрос №2:

Всички разходи по изпълнението предмета на договора (приготвянето на храната), като заплати, осигуровки, ток, вода и други са за сметка на изпълнителя.

Въпрос № 3:

Ще се приготвя храна само за нуждите на спортно училище или е възможно и за други /след предварителна договорка с ръководството на училището/?

Отговор на въпрос №3:

Съгласно предмета на обществената поръчка ще се приготвя храна само за нуждите на Спортно училище "Георги Бенковски"Варна.

 

Въпрос № 4:

В проекто-договора, Чл.4, т.3 : Това се отнася за материалната база /стени, под и т.н./ или за технологичното изпълнение /НАССР, технологична документация и т.н./?

Отговор на въпрос №4: Съгласно чл.4,ал.3-При констатирани от контролните органи несъотвествия на нормативните изисквания на условията в кухненския блок (столовата и сервизните помещения) изпълнителя се задължава да се изпълни предписанията срочно.

Изискванието се отнася като цяло за функционирането на кухненския блок (столовата и сервизните помещения)

 

Въпрос № 5:

В проекто-договора е заложен списък с оборудване, което да се осигури от Изпълнителя. Какво обзавеждане и оборудване ще бъде осигурено от страна на Възложителя /напр. мивки, аспирация и т.н/?

Отговор на въпрос №5:

Съгласно изискванията на процедурата Възложителя е посочил минимално изискуемо оборудване,с  което изпълнителя следва да оборудва кухненския блок (столовата и сервизните помещения) и други по преценка на изпълнителя необходими за качественото приготвяне на храната и финкциониране  на кухненския блок и столова

Възложителя предоставя ново оборудване:

Ел. бойлер – 200 л 3 кW Елдом -1 бр;

Ел. бойлер 80 л. 3 кW Елдом -1 бр.;

Бойлер Юнга  1 бр.;

Вградена мивка алпака с 2 гнезда  -1 бр.;

Вградена мивка с 3 гнезда -1 бр.

Възложителят разполага с БУК 15 бр.от алпака;

Кантар 1000 кг.-1 бр.;

Маси работни 2 броя от алпака;

Шкаф кухненски тройка-1 бр.

Маси, столове и табли за сервиране необходими за организиране на столовото хранене на учениците.

Въпрос № 6:

Възможни ли са допълнения към пректо-договора при спечелване на процедурата, преди подписване на самият договор?

 

Отговор на въпрос №6: Съгласно РАЗДЕЛ ІІІ,т.2.1. от обявлението и съгласно РАЗДЕЛ ІV,т.12 от условията за участие, участниците представят Декларация   за приемане клаузите на проекто-договора.  

Comments