Актуално‎ > ‎

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години 2013/2014 г. и 2014/2015 г.”

публикувано 9.08.2013 г., 4:14 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 12.03.2016 г., 2:21 ч. ]

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ ІV

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ V

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й

РАЗДЕЛ VІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ VIII

КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЗДЕЛ IX

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТРИТАТА ПРОЦЕДУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Административни сведения /образец/

2. Предложение за изпълнение на поръчката /образец  /

3. Предлагана цена /образец   /

4. Декларация №1 за запознаване с условията на процедурата /образец/

5. Декларация №2 /образец/ за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. ''а'', ''б'', ''в'', ''г'', ''д'', ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

6. Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

7. Декларация №4 /образец/ по чл.56,  ал. 1, т. 8 ЗОП

8. Декларация №5 /образец/ във вр. с чл. 58 ЗОП

9. Декларация №6 за приемане клаузите на проекто-договора /образец/

10.Декларация със запознаване с обекта/образец/

11.  Договор за изпълнение на   “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г. (проект).

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 

1.      Предмет:

Предмет на откритата процедурата е избор на изпълнител на Обществена поръчка с предмет “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г.

Със заповед № РД-09-413/20.09.2012 година, на Държавно спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Варна е предоставено право на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. В бюджета на училището се утвърждават средства за изхранване на учениците.

Държавно спортно училище “Георги Бенковски” – гр. Варна ще проведе открита процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г.

При изпълнение на поръчката следва да се извърши организиране на целогодишно столово хранене за обяд на учениците на СУ”Георги Бенковски”гр.Варна през учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г. .

Организиране на столово хранене целогодишно :петдневно седмично предоставяне на услугата обект на поръчката (функциониране на кухненски блок и столова), съобразено с графика на учебния процес, независещо от броя на столуващите ученици за срока на договора.

             2. Място на изпълнение

Приготвянето и раздаването на готовата храна се извършва в кухненския блок и в столовата на училището.  

Участникът, избран за изпълнител, отговаря за качеството и количеството на предлаганата храна, за дезинфекция на посудата и за хигиената в кухненския блок (столовата и сервизните помещения). Кухненският блок на държавното спортно училище е частично оборудван, но за изпълнението на поръчката следва участникът, определен за изпълнител, да го дооборудва със собствена посуда, прибори за хранене, уреди и др. необходими за качественото приготвяне на храната и финкциониране  на кухненския блок и столова. Участникът, избран за изпълнител следва да оборудава за своя сметка със следното минимално изискуемо оборудване:

1) Конвектомат - 1 бр;

2) Фризер - 2 бр;

3) Хладилник - 2 бр;

4) Фритюрник - 1 бр;

5) Котлони - 1 бр;

6) Скара - 1 бр.

7) Чинии /супа,основно,салата,десерт/ - по 50 бр.

8) Прибори за хранене /вилици, лъжици/ - по 50 бр.

9) Посуда за готвене /тенджери, тави и др./

На кандидатите се дава възможност да се запознаят  със сегашното състояние на обекта    чрез оглед на място всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на оферти.

Предметът на поръчката се изпълнява съгласно условията на Възложителя, посочени в документацията за участие и действащите в страната стандарти и нормативни документи.

Възложителят ще осъществява контрол върху дейността на изпълнителя при изпълнение на поръчката. Качеството и количеството на приготвяната храна и санитарно–хигиенното състояние на обекта ще се следи от комисия, включваща и медицински специалист към училището, определена със заповед на директора.

Участникът избран за изпълнител следва в сроковете, посочени в техническото му предложение за изпълнение на поръчката   да обзаведе кухненкия блок с изискуемото оборудване и да назначи минимално изискуемия персонал за изпълнение на поръчката, а именно главен готвач, диетолог и двама служители помощен персонал.

Също така изпълнителят е длъжен да получи разрешение от ОДБХ, съгласно чл.12 от Закона за храните по надлежния ред, но не по късно от 30 календарни дни от сключване на договора за изпълнение.

Не по късно от 60 календарни от сключване на договора за изпълнение избраният изпълнител е длъжен  да  разшири обхвата на НАССАР системата си като включи нов обект, а именно кухненския блок на СУ”Георги Бенковски”гр.Варна

 

3. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е  до края на учебната 2014/2015г., а именно до 31.08.2015г.

 

4. Предлагана цена

При изготвяне на предложението, всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Цените следва да се формират на база посочените продукти и грамаж в Сборника с рецепти, предназначен за ученическо столово хранене и утвърден от Министъра на здравеопазването. При изготвянето на ценовата оферта участниците следва да съобразят, че сключеният договор не може да се изменя или допълва за срока на неговото действие.

 

            5.  Начин на плащане

Плащанията се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в   договора, сключен с Изпълнителя.

Ежеседмично изпълнителят  издава фактура за извършената услуга и прилага приемо-предавателен протокол за извършения брой хранения. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводство.

Възложителят ще заплаща възнаграждението за извършената услуга по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя,  срещу издаден счетоводен документ.

 

6. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 380 000лв. без ДДС.

 

         7.Специфичните изисквания и условията, при които следва да бъде изпълнена поръчката са посочени в раздел ІV „Техническа спецификация” от документацията за участие в процедурата.

 

РАЗДЕЛ ІV

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

В СУ„ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” гр.ВАРНА се обучават годишно около 500 ученика.  

Предварително (два дни) се дава информация за броя на хранещите се ученици. Заявките се изготвят за всеки  ден според броя на закупените от учениците, купони за обяд. Учениците заплащат стойност на купона от 0.20лв. с ДДС на брой, останалата част от стойността на обяда, изготвен съгласно ценовата оферта на участника, избран за изпълнител се заплаща от училището.

Бройката за приготвяне на обяда за съответния ден се дава на изпълнителя два дни предварително. Храната се подготвя по предварително изготвени и одобрени менюта, които са с период 5 дни (понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък).Изготвянето на менютата за съответната седмица се извършва съвместно от възложителя и изпълнителя съгласно ценовата оферта на изпълнителя. Окончателните менюта за  следващата седмица се одобряват от Възложителя и се предоставят на изпълнителя, не по-късно от ден  „сряда“.

Изготвените менюта се остойностяват съобразно твърдо договорените еднични цени за съответните ястия и съобразно сезона на годината - есен, зима, пролет и лято, посочени в ценовата оферта на изпълнителя.Като определянето на сезоните е както следва:

Есен – от 01.09 до 30.11

Зима – от 01.12 до 28.02

Пролет – от 01.03 до 31.05

Лято – от 01.06 до 31.08

Ежеседмично изпълнителят издава фактура за извършената услуга и прилага приемо-предавателен протокол за извършения брой хранения по дни. Стойността на фактурата се формира като сума от стойностите на обядите за петте дни от седмицата. Стойността на един обяд се получава като броя на продадените купони за обяд се умножи по сумата от отделните компоненти на съответния обяд съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя и съгласно предварително одобреното  седмично меню от Възложителя. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводство. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане.

Участникът спечелил обществената поръчка отговаря, както за доставката и раздаването на готовата храна, за нейното качество и количество, така и за дезинфекцията на посудата и за хигиената в кухненския блок (столовата и сервизните помещения).

Менюто, по което ще се приготвя храната трябва да е изготвено и определено от специалисти с необходимата квалификация и да е съобразено с изискванията за изхранване на целевата група от ученици на спортно училище от 14-19 години. Менютата да са изготвени по утвърдения от Министъра на здравеопазването „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, одобрен от Министерството на здравеопазването с Писмо №74-01-73/28.06.2012г., да са фиксирани като грамаж, съобразно Вариант ІІ за ученици от 14 до 19 годишна възраст.

При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват рецептите, съставните продукти и качеството им, както и изпълнението на рецептите съгласно посочените изисквания в техническите спецификации. Участникът поема задължение да провежда системно обучение на персонала си, свързано с хигиената на храните, в съответствие с извършваните от него дейности, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 5 / 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от МЗ и МЗХ, ДВ  бр.  55,  чл.  72. Участникът се задължава да осигурява безопасни, качествени и здравословни храни на учениците, съгласно изискванията на: НАРЕДБА № 9 / 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от МЗХ и НАРЕДБА № 37 / 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от МЗ – осигуряване на пълноценна и разнообразна  храна, прилагане на здравословни кулинарни технологии и ограничаване консумацията на: мазнини, захар и сол.

Пресните плодове, трябва да отговарят на изискванията на качеството в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията.       

Използваните за приготвяне на храната суровини трябва да отговарят на съответните Регламенти, БДС и ТД.

Всички партиди суровини и храни, използвани при изпълнението на поръчката, трябва да имат документи, удостоверяващи произхода им, както и документи за качество и безопасност.

С оглед здравословно и рационално хранене на учениците съгл. Наредба № 37 от 21 юли 2009г., предлаганата на столуващите храна да се приготвя:

            1. Съобразно „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, одобрен от Министерството на здравеопазването с Писмо №74-01-73/28.06.2012г.,

 - съгласно физиологичните норми за хранене на възрастовата група 14 -19г.                         

 - при  спазване на Указанията за прилагане на сборника – Първа част от цитираният сборник,

 - при  спазване на рецептите, технологиите за обработка на продуктите и приготвянето на ястията, заложени в сборника;

2. По предварително съгласувано и утвърдено от директора на СУ ”Георги Бенковски” -Варна „Седмично меню”, включващо ястия, съобразени със сезона, като „Седмичното меню” включва:

Петдневно меню обяд – 1. Супа, 2. Основно ястие , 3. Салата; 4.Десерт; 5.Хляб

„Петдневно меню” – Меню за дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък;

„Съгласувано и утвърдено” – През предходна седмица не по-късно от ден сряда се  съгласува  и утвърждава  „Седмично меню” за следваща седмица;

3. „Седмичното меню” да бъде изложено на видно място в ученическия стол на СУ ”Георги Бенковски- Варна като в него да бъде отразена информация за количеството и грамажа, с оглед столуващите да имат възможност да извършат заявка за обяд като си закупят купон за хранене от определеното за целта място,.

4. Влаганите в приготвяната храна хранителни продукти да отговарят на най-високо качество, нормативно определено за вида продукт;

5. За приготвянето на ястията, трябва да се използват само висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки. Храната следва да отговаря на изискванията за качество, съобразно действащите стандарти и нормативни изисквания. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да предостави сертификати, доказващи качеството и годността на вложените продукти.

6. Храната се приготвя в деня на нейната консумация, като същата следва да бъде сервирана топла (за ястията, за които е необходимо). Не се допуска предлагането на храна, приготвена предходния ден.

7. Храната се приготвя в кухненския блок на ученическия стол, не се допуска да се доставят ястия приготвени извън стола, с изключение  на някои от десертите.

 8. Храненето да се организира в часовете от 12:00ч. до 14:00ч.

 

 

 

РАЗДЕЛ V

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й

 

1. Право на участие в откритата процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения.

 

2. На основание чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, Възложителят изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

 

3. Необходимо условие за участие в откритата процедура е закупуването на документация по процедурата и внасянето на офертни документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящите условия.

 

4. Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗОП, лице, което участва в обединение или  е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 

5. Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.6 от ЗОП, в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 

6. В случай, че участниците имат нужда от разяснения по документацията за участие, те могат да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в обявлението до изтичане на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.

 

7. Подаването на оферти за участие означава, че участникът приема изцяло всички специфични и общи правила, определени в настоящите Условия. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на кандидатурата на участника.

 

8. Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права.

 

9. Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгл. чл.69, ал.1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2 от  ЗОП (без т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 6 от ЗОП).

 

10. За всяко  заседание  на Комисията по настоящата обществена поръчка за което ЗОП, позволява на участниците да присъстват, последните  ще могат да получат информация в сайта на СУ”Георги Бенковски”гр.Варна www.sportno-varna.com

 

11. Пълната документация по настоящата обществена поръчка е публикувана на сайта на СУ”Георги Бенковски”гр.Варна  www.sportno-varna.com

 

12.Всяка оферта задължително съдържа три отделни запечатани плика:

 

ПЛИК №1: с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” .

ПЛИК №2: с надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” .

ПЛИК №3: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” .

Трите плика на офертата да са поставени в един общ плик, върху който се отбелязва името и адреса на Възложителя, наименование на участника, адрес за кореспонденция, пощенски код, телефон, факс и електронен адрес на вносителя на офертата, както и предмета на обществената поръчка: “Организиране столово хранене на учениците от СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА за учебните години  2013/2014 г. и 2014/2015 г.”

 

13.При отваряне на офертите, най-малко трима членове на Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подписват плика с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

 

14. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не може да се променя или допълва, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

 

15.Комплектът офертни документи може да се закупи всеки работен ден срещу заплащане на сумата в брой в касата на СУ «Георги Бенковки» гр. Варна 9000, ж.к. “Чайка”, ул „Рупи” № 1, тел.: 052 301 891., факс: 052 81 01 01,  всеки работен ден от 8.30ч. до  16:30ч.

 

Комплектът офертни документи може да бъде изпратен по пощата за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие. Стойността на документацията за участие се превежда в касата на училището или по банков път по сметка IBAN: BG 71 STSA 9300 3133 5874 01 в Банка ДСК клон „Чайка” BIC: STSABGSF- СУ «Георги Бенковки»гр. Варна

 

Цена на документацията –  10.00 лв.

 

Срок за закупуване – до 16:30ч. на 02.09.2013г.

 

16.Гаранциите се представят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция.

 

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

 

Гаранцията за участие е 1 200 лв, определена при спазване на изискванията на чл.59, ал.2 от ЗОП и представени като парична сума или банкова гаранция.

 

При условие, че участникът представи гаранцията за участие под формата на парична сума, същата следва да се  внесе с платежно нареждане към бюджет по IBAN: BG 71 STSA 9300 3133 5874 01 в Банка ДСК кл.Чайка BIC: STSABGSF - Спортно училище “Георги Бенковски” - Варна

 

При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие,  той трябва да депозира към комплекта офертни документи, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Същата следва да съдържа всички права на Възложителя  по чл.61 от ЗОП.Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 90 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

 

На основание чл.59 ал.3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на всеки договор в размер на 0.6% (нула цяло и шест процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да представи банкова гаранция преди подписването на договора.

 

Ако участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата   трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на  настоящия договор.

 

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

 

Внасянето на гаранциите за участие и изпълнение се извършва с платежно нареждане към Спортно училище “Георги Бенковски” - Варна по международен IBAN: BG 71 STSA 9300 3133 5874 01 в Банка ДСК кл.Чайка BIC: STSABGSF

Забележка: Банковите гаранции за участие и изпълнение следва да са адресирани до спортно училище “Георги Бенковски” – Варна, гр.Варна,ж.к. “Чайка”

 

17. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка  обжалва решението за определяне на изпълнител.

 

 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за

обществената поръчка.

 

Възложителят освобождава гаранцията за участие по реда на чл.62 от ЗОП.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 

18. Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект офертни документи.

 

Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на Държавно спортно училище “Георги Бенковски” – Варна, на адрес гр.Варна,ж.к. “Чайка”, ул „Рупи” № 1

 

Крайният срок за внасяне на офертните документи е до 16:30 часа на 09.09.2013год.

 

Първото заседание на комисията за провеждане на открита процедура е на  10.09.2013г. от 10:00 часа в сградата на Държавно спортно училище “Георги Бенковски” – Варна, на адрес гр.Варна,ж.к. “Чайка”, ул „Рупи” № 1. Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило  пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно. • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. • За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и  пълномощно.

 

На основание чл.34, ал.6 от ЗОП, срокът за приключване на работата на Комисията, определен от Възложителя е до 3 месеца от датата на първото заседание на Комисията.

 

19. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик.

 

Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.

 

 

VI.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

1.За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:

 

ПЛИК № 1  с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят:

1) Списък с документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2) Административни сведения за участника - попълнен и подписан образец;

3) Заверено копие от документа за регистрация  или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;  копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документа за създаването му, документа следва да бъде подписан от лицата в обединението и  задължително да  посочва представляващият обединението.Документа за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им ;

4) Платежен документ за закупена документация за настоящата открита процедура /копие, заверено от участника/.

5) Документ за внесена гаранция за участие. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то той трябва да депозира, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 90 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

6) Декларация №1 – попълнен образец;

7) Декларация №2 /образец/ за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. ''а'', ''б'', ''в'', ''г'', ''д'', ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълнен образец

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. не е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

По смисъла на ЗОП свързани лица са:

a) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в )роднини по сватовство – до втора степен включително;
г)съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д)съдружници;
е)лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто  от дяловете на акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто от държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

8) Декларация № 3 за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълнен образец:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

1. обявен в несъстоятелност;                

2. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

9) Доказателства за икономическото и финансово състояние на участниците:

-Справка за реализирания специфичен  оборот от услуги подобни с предмета на поръчката   за последните три години 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012),  в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

 - Заверени от участника копия на годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи за последните три години 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012),  в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Придружени от  Копие заверено от НСИ на Справката за приходите и разходите по видове икономически дейности от Годишния отчет за дейността на участника представен в НСИ за съответната година или релевантент официален счетоводен документ.

 

*Минимално изискване е участниците да притежават специализиран оборот от услуги с предмет подобен на предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ години (2010, 2011, 2012г.), който следва да не е по-малък от 750 000 лв. без ДДС.

*Забележка: Услуги подобни с предмета на поръчката са осъществяване на обществено организирано хранене, включително и самата подготовка на храната (готвене)

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние се прилагат за обединението / консорциума като цяло.

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

10)  Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП:

- Списък на основните договори, със сходни на предмета на поръчката дейности, за последните 3 /три/ години, към датата определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен с минимум 1 /една/ препоръка  за добро изпълнение /референция, с телефон за връзка с подписалия референцията/ - оригинал или копие заверено за вярност;

*Минимално изискване е участниците да имат опит в реализирането на дейности с предмет, сходен на предмета на поръчката, а именно да са изпълнили минимум 1 /един/ договор през  последните 3 /три/ години, доказан с минимум 1 /една/ препоръка за добро изпълнение /референция, с телефон за връзка с подписалия референцията/.

*Забележка: Услуги подобни с предмета на поръчката са осъществяване на организирано хранене, включително и самата подготовка на храната (готвене)

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се прилагат за обединението / консорциума като цяло.

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

-Декларация (в свободен текст), че при изпълнение на поръчката стрикто ще спазва  НАРЕДБА № 5 / 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от МЗ и МЗХ, НАРЕДБА № 9 / 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от МЗХ и НАРЕДБА № 37 / 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от МЗ

*Минимално изисквание участника да декларира , че при изпълнение на поръчката стрикто ще спазва  НАРЕДБА № 5 / 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от МЗ и МЗХ, НАРЕДБА № 9 / 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от МЗХ и НАРЕДБА № 37 / 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от МЗ

 

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се прилагат за обединението / консорциума като цяло.

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

- Списък на лицата, които ще извършват дейностите по настоящата обществена поръчка. Прилагат се следните доказателства:

- автобиографии (свободна форма) на всяко едно от лицата;

- документи,  доказващи   професионална квалификация и умения на всяко едно от лицата (копия на дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит (копия от трудова/ служебна/ осигурителна книжка); за лицата работещи/ работили по граждански договори - копие от гражданските договори;

* Минимално изискване е участникът да разполага с минимум един „организатор“, който  трябва да има квалификация и професионален опит, както следва:

  • с висше образование, образователно-квалификационна  степен минимум  „бакалавър“
  •  специфичен   опит: не по-малко от 2 (две) години опит в областта на управление на заведения за обществено хранене;

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се прилагат за обединението / консорциума като цяло.

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

-Декларация (в свободен текст), че след сключване на договора за изпълнение ще назначи на трудов договор, най-малко един главен готвач, един диетолог и двама служители помощен персонал;

*Минимално изисквание участника да декларира ,  че след сключване на договора за изпълнение ще назначи на трудов договор, най-малко един главен готвач, един диетолог и двама служители помощен персонал;

 

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се прилагат за обединението / консорциума като цяло.

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

-Декларация за извършен  оглед на кухненския блок-по образец

*Минимално изисквание участника да декларира , че е извършил  оглед на кухненския блок

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се прилагат за обединението / консорциума като цяло.

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

-         Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

 

*Минимално изискване: Участникът следва да притежава Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се представят от участниците в обединението / консорциума съобразно чл.25, ал.8 от ЗОП.

 

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

- Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните НАССР или еквивалентен

*Минимално изискване: Участникът следва да притежава система за управление на безопасността на храните НАССР или еквивалент

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се представят от участниците в обединението / консорциума съобразно чл.25, ал.8 от ЗОП.

 

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

-Заверено копие на Удостоверение за  Добри производствени и хигиенни практики (ДПХП) или еквивалентен

*Минимално изискване: Участникът следва да притежава Удостоверение за  Добри производствени и хигиенни практики (ДПХП) или еквивалент

В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, посочените изисквания за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката се представят от участниците в обединението / консорциума съобразно чл.25, ал.8 от ЗОП.

 

При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, а изискванията спрямо него се прилагат съобразно вида и дела на участието му.

 

10. Декларация №4 - относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – попълнен образец  

 

11. Декларация №5 – във връзка с чл.58 от ЗОП– попълнен образец;

 

12. Декларация №6 за приемане клаузите на проекто-договора  ;

 

 

Б. ПЛИК №2: с надпис ” ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Този  плик следва да съдържа  попълнен образец на Предложението за изпълнение на поръчката.   Върху   плика следва да се отбележи и наименованието на участника .

 

В. ПЛИК №3: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

Този плик  следва да съдържат попълнен образец на Предлаганата цена . Предлаганата цена трябва да бъде предоставена и на електронен носител (диск, формат на файла-*.doс и .xls). В случаи на несъответствия между електронен и хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител. Върху   плика следва да се отбележи наименованието на участника  .

 

Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика „Предлагана цена”. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.

Всички документи в офертата, представени от участника на чужд език следва да бъдат придружени с  превод на български език.

 

2.    Всички документи, за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето/та, представляващ/и  участника.

 

3. Представените с настоящата документация образци се попълват, като не се допуска в образците да бъде добавен текст повече от изискващия се. Не се допуска и частично попълване на образците.

 

4. Офертата трябва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

 

 Не се допускат варианти на офертата. При наличието на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява.

 

Офертата трябва да бъде представена на български език.

Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален.

 

5. Всички документи (сертификати или други) в документите за подбор следва да имат срок на валидност не  по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 90 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

 

При условие, че участника представя документи в документите за подбор, включително и тези предоставени на основание чл.68, ал.8 от ЗОП, на които срокът им на валидност изтича през срока определен за работа на комисията, а именно 90 календарни дни считано от последната дата за подаване на офертни предложения, същите следва да бъдат придружени от декларация от участника, че при изтичане срока на валидност на съответния документ ще бъде представен актуален такъв.

 

6. При изготвянето на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения, участниците следва да се съобразяват с образците,  предоставени от Възложителя в настоящата  документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни, както и да бъдат посочвани нулеви стойности или с числа след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак.

 

7. Всички документи, представени от участниците на чужд език да са придружени с превод на български език .

 

8. Предлаганата цена и всички нейни приложения на участника трябва да бъде предоставена и на магнитен носител:диск-два файла-doc.формат и xls.формат. Ценовите предложения следва да бъдат попълнени и на отделен файл-формат .exl. –представен от Възложителя към настоящата документация.   В случаи на несъответствия между магнитен и хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител.

 

 

РАЗДЕЛ VII. КОМУНИКАЦИЯ

 

1. Език

Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда на български език.

 

2. Ред за комуникация

 

т.1.Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

 

т.2.Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

-         лично;

-         по пощата с обратна разписка на посочения от участника в административните сведения адрес;

-         по факс на посочения от участника в административните сведения номер;

-         по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

-         чрез комбинация от посочените по-горе начини.

 

т.3.За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

-         лично;

-         на посочения от участника адрес за кореспонденция;

-         на посочения от участника номер на факс;

-         на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

 

т.4.При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

-         номера, от който постъпва информацията;

-         дата и час на изпращане.

 

Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т.4 не се приема за редовна.

 

Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

 

Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

 

 

РАЗДЕЛ VIII. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най - изгодна оферта

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва съгласно чл.68 от ЗОП и по методика, разработена от Възложителя. 

 

Първи етап:

1. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

2. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 “Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

5. В присъствието на лицата по т.3, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, отваря плик № 2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 “Документи за подбор”, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по раздел VI «Изисквания към участниците» точка 1, от настоящата документация.

6. След извършването на действията по т. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.

7. Комисията разглежда документите в плик №1 “Документи за подбор” за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

8. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т.7 до всички участници.

9. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по т. 7. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

10. След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик №2” Предложение за изпълнение на поръчката”  на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

 

(2) Втори етап:

На този етап се оценява Техническо предложение за изпълнение на поръчката, със съответните тегловни коефициенти, както следва :

 

 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 20% тежест,  в т.ч.:

 

·                    Срок за обзвеждане на кухненския блок -10%(в календарни дни )

 

·                    Срок за назначаване на необходимия персонал  - 10% (в календарни дни ) ;

 

 

(3) Трети етап:

На този етап се оценява плик №3 ”Предлагана цена”, със съответните тегловни коефициенти   както следва:

 

 

Предлагана цена- 80%, в т.ч.:

 

1.Твърдо договорени единични цени за супи, основни ястия, салати, десерти, напитки и хляб

 

След приключването на  третия етап от работата си, комисията класира участниците по показател „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. Оценяването на Техническо предложение за изпълнение на поръчката е както следва:

 

Ктех = К1+К2

 

Където К1 и К2   са оценки по формулата  на техническата част на офертата, както следва:

 

К1 = (Срмин (кал. дни)/ Сручастник (кал. дни)) х 10

където: Срмин (кал.дни)– най-ниско предложение по критерия “ Срок за обзвеждане на кухненския блок   , а Сручастник (кал.дни) – предложение на оценявания участник по същия критерий;

 

К2 = (Срмин (кал. дни)/ Сручастник (кал. дни)) х 10

където: Срмин (кал.дни)– най-ниско предложение по критерия   Срок за назначаване на необходимия персонал   , а Сручастник (кал.дни) – предложение на оценявания участник по същия критерий;

 

Комисията класира участниците по показател „Предлагана цена”. Оценяването на ценовите оферти    ще се извърши както следва:

 

Кцена = К1

           n

К1={(∑ мин. предложена средна ед. цена за четирите сезона за съотв. ястие (лв.)/ предл.  ед.

         l=1                                                                                             

средна ед. цена за четирите сезона за съотв. ястие от участника(лв.))/n} х 80

                

където: мин. предложена средна ед. цена за четирите сезона за съотв. ястие (лв.)- минимално предложената средна единична цена за четирите сезона за съотв. ястие по критерия „Твърдо договорени единични цени за супи, основни ястия, салати, десерти, напитки и хляб ”,

предл.  средна ед. цена за четирите сезона за съотв. ястие от участника(лв.) - предложена средна единична цена за четирите сезона за съотв. ястие на съответния участник по същия критерий,

n – брой на видовете единични цени в „Твърдо договорени единични цени за супи, основни ястия, салати, десерти, напитки и хляб 

Ястията се остойностяват, съгласно„Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, одобрен от Министерството на здравеопазването с Писмо №74-01-73/28.06.2012г. -  Вариант ІІ за ученици от 14 до 19 годишна възраст.

 

Артикул 

Супи


1.        

Супа от спанак (коприва, лапад) с ориз


2.        

Супа от тиквички (със застройка)


3.        

Супа от гъби


4.        

Зеленчукова супа


5.        

Супа от домати


6.        

Супа от зрял фасул


7.        

Супа от леща


8.        

Супа от картофи


9.        

Кремсупа от картофи


10.    

Кремсупа от зеленчуци


11.    

Кремсупа от спанак (коприва, лапад)


12.    

Таратор


13.    

Супа от птици със застройка


14.    

Кремсупа от птици


15.    

Телешко варено


16.    

Супа от месо


17.    

Супа от месо и спанак


18.    

Супа от месо и картофи


19.    

Супа от месо и зеленчуци


20.    

Супа с топчета от месо


21.    

Супа от агнешко месо


22.    

Супа от риба без застройка


23.    

Супа от риба и картофи


24.    

Добавки към супи - кубчета (крутончета) от препечен хляб


 

Основни ястия


25.    

Пюре от картофи с яйце (сирене)


26.    

Каша от спанак (коприва, лапад, киселец) със сирене (орехи)


27.    

Млечна каша със сирене (извара)


28.    

Каша от гъби


29.    

Картофи с бял сос и сирене


30.    

Плакия от картофи


31.    

Плакия от зрял фасул (леща)


32.    

Яхния от грах


33.    

Яхния от зрял фасул (леща)


34.    

Яхния от зрял фасул с кисело зеле


35.    

Яхния от картофи


36.    

Домати с ориз


37.    

Тиквички (гъби) с ориз


38.    

Спанак (коприва) с ориз


39.    

Пиперки с ориз


40.    

Кисело (прясно) зеле с ориз


41.    

Пълнени пиперки (домати, тиквички) с ориз


42.    

Пълнени пиперки (домати) със сирене (извара)


43.    

Огретен от картофи


44.    

Огретен от зеленчуци


45.    

Мусака от картофи


46.    

Вегетарианска муска


47.    

Мусака от картофи с извара (кашкавал, сирене)


48.    

Мусака от спанак с картофи


49.    

Тюрлю гювеч


50.    

Картофи на фурна със сирене (кашкавал)


51.    

Задушено прясно зеле


52.    

Макаронени изделия със сирене


53.    

Спагети с пилешко месо и сос от спанак


54.    

Яйца по панагюрски


55.    

Бъркани яйца


56.    

Бъркани яйца със сирене (кашкавал)


57.    

Сирене с яйца на фурна


 

Риба с домати


58.    

- скумрия


59.    

-филе от мерлуза


60.    

Риба, печена на скара (скумрия)


 

Риба, печена на фурна


61.    

- скумрия


62.    

-филе от мерлуза


63.    

Пиле фрикасе


64.    

Каша от пиле със сирене


65.    

Пиле с грах


66.    

Пиле по градинарски


67.    

Пиле с картофи


68.    

Пиле с домати


69.    

Пиле с прясно зеле


70.    

Пиле с бял ориз


71.    

Пиле гювеч


72.    

Пиле печено на фурна


73.    

Месо с ориз


74.    

Месо с картофи


75.    

Месо с грах


76.    

Месо с домати


77.    

Месо с прясно зеле


78.    

Свинско месо със зрял фасул


79.    

Свинско месо с кисело зеле


80.    

Каварма кебап


81.    

Кебап върху ориз


82.    

Винен кебап


83.    

Задушено месо


84.    

Кюфтета яхния


85.    

Кюфтета по чирпански


86.    

Кюфтета с бял сос


87.    

Мусака с месо и картофи


88.    

Пълнени пиперки с месо


89.    

Сарми от зелеви листа с месо


90.    

Прясно (кисело) зеле с кайма


91.    

Тиквички с кайма


 

Печени меса във фурна


92.    

- свинско месо без кости и видими мазнини, охладено


93.    

-пилешко бутче, обезкостено, без кожа, охладено


94.    

- пилешки гърди, обезкостени, без кожа, охладени


 

Пържала натурална - печена във фурна


95.    

- свинско месо без кости и видими мазнини, охладено


96.    

-пилешко бутче, обезкостено, без кожа, охладено


97.    

- пилешки гърди, обезкостени, без кожа, охладени


 

Пържоли и шишчета на скара


98.    

- свинско месо без кости и видими мазнини, охладено


99.    

-пилешко бутче, обезкостено, без кожа, охладено


100.                         

- пилешки гърди, обезкостени, без кожа, охладени


 

Кебапчета


101.                         

- Кайма БДС (свинско/говеждо 60%/40%)


102.                         

- свинско месо без кости и видими мазнини, охладено


 

Кюфтета


103.                         

- Кайма БДС (свинско/говеждо 60%/40%)


104.                         

- свинско месо без кости и видими мазнини, охладено


105.                         

Гарнитура пържени картофи


106.                         

Гарнитура печени картофи на фурна


107.                         

Гарнитура пюре от картофи


108.                         

Гарнитура пюре сотирани картофи


109.                         

Гарнитура картофи с масло


110.                         

Гарнитура задушено прясно зеле


111.                         

Гарнитура задушено кисело зеле


112.                         

Гарнитура от зрял фасул


113.                         

Гарнитура задушен ориз


114.                         

Гарнутура задушен ориз с грах


115.                         

Млечен сос (бешемелов)


 

Салати


116.                         

Зелена салата с репички и яйца


117.                         

Зелена салата с пресни краставици


118.                         

Салата от пресни краставици


119.                         

Салата от пресни домати


120.                         

Салата от домати и краставици


121.                         

Салата от пресни домати със сирене


122.                         

Мешана салата


123.                         

Салата от прясно зеле


124.                         

Салата от прясно зеле, моркови и домати


125.                         

Шопска салата от пресни зеленчуци (с печени пиперки)


126.                         

Салата от картофи и лук


127.                         

Салата от картофи с мойонеза


128.                         

Салата от зрял фасул


 

Десерти


 

Пресни плодове


129.                         

- банани


130.                         

- грозде


131.                         

- круши


132.                         

- портокали


133.                         

- праскови


134.                         

- ябълки


135.                         

- ягоди


136.                         

- диня


137.                         

- пъпеш


138.                         

- череши


139.                         

- мандарини


140.                         

Печена тиква на фурна с мляко


141.                         

Печена тиква с мед


142.                         

Кисел от нектар (компот)


143.                         

Кисело мляко


144.                         

Малеби


145.                         

Мляко с ориз


146.                         

Крем ванилия


147.                         

Крем какао


148.                         

Варен жълт крем


149.                         

Крем карамел


150.                         

Палачинки с конфитюр (мармалад, мед)


151.                         

Еклери с крем


152.                         

Млечна баница


153.                         

Макарони с яйца и захар на фурна


154.                         

Ашуре


 

Напитки


155.                         

Айрян


156.                         

Прясно мляко натурално с мед (захар) и какао (разтворим шоколад)


157.

Хляб – 2 бр. филийки


 Крайното оценяването на офертите    ще се извърши по формулата:

 

                                                        К = К тех + К цена

 

В съответствие с изискванията на чл.70 от ЗОП, комисията за провеждане на откритата процедура ще изиска подробна писменна обосновка от участник, чиято оферта  съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

 

В случай, че участникът не предостави в срок писмената обосновка, или комисията прецени, че посочените основания са необективни, комисията предлага участника за отстраняване, съгласно изискванията на чл.70 ал.3 от ЗОП.

 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

 

1. Първото заседание на комисията ще се проведе на 10.09.2013г. от 10.00 часа в сградата  СУ «Георги Бенковки»– гр. Варна 9000, ж.к. “Чайка”, ул „Рупи” № 1.

 

2. Офертните документи се внасят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, (със заглавие – предмета на Обществената поръчка, името на подателя с адрес за кореспонденция и телефон) от участника или негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Краен срок: 09.09.2013г. до  16:30 часа в деловодството на СУ «Георги Бенковки»– гр. Варна 9000, ж.к. “Чайка”, ул „Рупи” № 1

 

3. При приемане на офертата в деловодството на СУ «Георги Бенковки»– гр. Варна 9000, ж.к. “Чайка”, ул „Рупи” № 1, върху плика се регистрира входящ номер, дата и час на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на вносителя се дава талон, отразяващ тези данни.

 

4. Офертните документи, представени след изтичане на крайния срок – съгласно т.2 не се приемат. Не се приемат и офертни документи представени в прозрачен плик, незапечатан плик или скъсан плик. Такива офертни документи се връщат незабавно на участника и това се отбелязва във входящия регистър.

 

5. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на СУ «Георги Бенковки»– гр. Варна 9000, ж.к. “Чайка”, ул „Рупи” № 1, а не датата на изпращане, отбелязана на пощенското клеймо.

 

6. Съгласно чл.69а от ЗОП, пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. 

 

7. Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се извършват в съответствие с правилата и изискванията, отразени в Глава V от ЗОП.

 

8. Участникът, класиран от възложителя на първо място, сключва договор при условията и реда на чл.41 и чл.42 от ЗОП.

 

9. При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

 

Информация за извършено плащане по договора за хранене на ученици

ĉ
Elena Stefanova,
9.08.2013 г., 4:14 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
9.08.2013 г., 4:14 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
9.08.2013 г., 4:14 ч.
Comments