Актуално‎ > ‎

Процедура за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

публикувано 20.01.2015 г., 7:04 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 21.01.2015 г., 2:52 ч. ]

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВАРНА

 град  Варна, ул. “Рупи” № 1, тел: 052/301-891, факс: 052/ 81-01-01, e-mail:  su_varna@.abv.bg

 

 

З А П О В Е Д

800РД09/20.01.2015 г.

На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и във връзка със заповед №4094/03.11.2013г. на Кмета на Община Варна

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ВАРНА

 

О Б Я В Я В А

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски, ж.к. Чайка, ул. „Рупи “, № 1.

 

І. ОБЕКТ НА КОНКУРСА:

 

1. Позиция 

- Отдаване под наем на помещение 278 кв.м. в сградата на Спортно училище „Г.Бенковски” – Варна  за спортно-образователни цели по следния график за срок от дата на сключване на договора до 31.12.2016 г.

 

Ден

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Часове

4:00

4:00

4:00

4:00

4:00

4:00

4:00

 

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

 

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

 

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

19:00-20:00

 

20:00-21:00

20:00-21:00

20:00-21:00

20:00-21:00

20:00-21:00

20:00-21:00

20:00-21:00

 

Участниците правят предложение за конкретни дни и часове.

 

2. Позиция

            - класна стая - І-ви етаж, № 107 - 54 кв. м. намираща се в сградата на СУ „Георги Бенковски” Варна

Сряда и петък от 18.00-19.00 часа, за периода от дата на сключване на договора до 31.12.2017 г. Участниците правят предложение за конкретни дни и часове.

 3. Позиция

            - класна стая - І-ви етаж, кабинет „Английски език”- 36 кв. м. , намираща се в сградата на СУ „Георги Бенковски” Варна , - за периода от дата на сключване на договора до 30.06.2017 г..

ПОНЕДЕЛНИК     1 ЧАС  12:00-13:00 ЧАСА

ВТОРНИК              1 ЧАС  12:00-13:00 ЧАСА

СРЯДА                   1 ЧАС   12:00-13:00 ЧАСА

ЧЕТВЪРТЪК         1 ЧАС   12:00-13:00 ЧАСА

ПЕТЪК                   1 ЧАС   12,00-13,00 ЧАСА

 

Участниците правят предложение за конкретни часове и дни.

Участниците предварително обявяват дали ще се ползват наетите помещения по време на ваканциите.

ІІ. НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти“, приета от Общинския съвет Варна, както следва:

- за 1-ва позиция - помещение 278 кв.м..

20,00 лв.  /двадесет лева /за 1 астрономичен час в делнични дни;

23,00 лв. /двадесет и три лева/ за 1 астрономичен час в почивни/празнични/ дни.

- за 2-ра позиция - класна стая І-ви етаж № 107 - 54 кв. м. 

6 лв. /шест лева/ за 1 астрономичен час

- 3-та позиция - класна стая І-ви етаж, кабинет по „Английски език” - 36 кв. м.

6 лв. /шест лева/ за 1 астрономичен час

ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: Конкурсната документация може да бъде получена всеки работен ден от 20.01.2015 г. до 02.02.2015 г. от 08:30ч. до 16:00ч.в  библиотеката на училището или от сайта на училището - sportno-varna.com

ІV. ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА да бъде поместена в 2 ежедневника  и в сайта на училището

V. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Конкурсната документация включва:

-Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия /образец2 /

- Декларация по образец за извършен оглед на обекта  /образец № 3/;

- Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса /образец № 4/  ;

- Проект на договор за наем /образец 5/.

 

1. Размер на депозита за участие в конкурса.

Размерът на депозита се определя по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” според броя на предложените часове.

Депозита за участие в конкурса се внася по транзитната сметка на Спортно училище „Георги Бенковски”– гр Варна в Банка ДСК клон Чайка , IBAN: BG 71 STSA 9300 3133 5874 01; BIC: STSABGSF, като в платежното нареждане задължително следва да бъде записано :

- ,,Депозит за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение 278 кв.м. в сградата на Спортно училище „Г.Бенковски” – Варна  за спортно-образователни цели - позиция 1”, и/или

- „Депозит за участие в конкурс за отдаване под наем на класна стая до 54 кв. м.” по позиция 2 и/или

 - „Депозит за участие в конкурс за отдаване под наем на класна стая до 36 кв. м.” по позиция 3.

Депозитите на кандидатите се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за класиране на участниците.

2. Срок и място за подаване на предложенията: Документите се внасят от 08:30 на от 20.01.2015 г. до 16.00 часа на02.02.2015 г. в канцеларията на училището, където се организира събирането и съхраняването на предложенията, отбелязва се в специален регистър техния входящ номер, дата и час на постъпването им, за което на приносителя се издава документ . Отбелязването се извършва и върху плика на предложението.

3. Време и начин за оглед на помещението: от 20.01.2015 г. до 02.02.2015 г. включително от 08:30 часа до 16:00 часа в делнични дни, чрез домакина на училището.

4. Дата, място и час на провеждане на конкурса – на 03.02.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Спортно училище Георги Бенковски” Варна.

. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ В ПЛИК №1:

 

1. Заявление по образец за участие в конкурса - получава се библиотекаря на училището или от сайта на училището. Участниците обявяват за какво ще използват наетото помещение – /образец 1/;

2. ЕИК / за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/, съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя /за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ/ или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на участника, че:

- Не е обявен в несъстоятелност;

- Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

- Не се намира в ликвидация.

4. Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия- /образец2 /

5.Декларация по образец за извършен оглед на обекта - /образец № 3/;

6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса- /образец № 4 / ;

7. Платежен документ за депозит;

8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция по приходите- /ориинал или копие заверено от участника/;

9. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);

10. Служебна бележка от счетоводството на училището, че фирмата, или нейните съдружници нямат стари задължения за наем и консумативи, както и лихви за просрочени взематия към училището. 

 

11. Проект на договор за наем с График за провеждане на учебна дейност, подписан от участника /Приложение 5/;

 

12. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението;

 

13 Плик №2, който трябва да бъде непрозрачен, запечатан и да съдържа ценовото предложение на кандидата и позицията за която ще кандидатства. /Ценова оферта - Приложение 6/

 

Предложенията да се подават в запечатан непрозрачен плик като върху плика участникът отбелязва обекта - предмет на конкурса, име / наименование/, адрес, телефон, факс и електронен адрес и позицията за която ще кандидатства.

 

VІІ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

 

1. Ще бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране само предложения, които отговарят на изискванията определени в документацията.;

2. Не се разглеждат предложения, които:

2.1. са подадени след крайния срок;

2.2. са подадени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик;

2.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса;

2.4. не съдържат, който и да е от документите посочени в конкурсната документация.

 

VІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и техните обединения.

2. Помещението не може да се преотдава трети лица и може да се ползва само и изключително за спортно-образователни цели.

3. Да поемат режийни разходи на обекта като ел. енергия, вода, поддръжка охрана и ремонти.

ІХ. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: Класирането на предложенията ще се извърши на база ценови критерий – предложена най-висока цена за наем за 1 астрономичен час в делничен и/или празничен ден.

 

 

Евелина Янчева

Директор СУ „Георги Бенковски” Варна

ĉ
Elena Stefanova,
21.01.2015 г., 2:49 ч.
Comments