Актуално‎ > ‎

ПУБЛИЧНА ПОКАНА:„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 25 / 2 сървъра и 25 терминални устройства/ броя терминални работни места за изграждане на два компютърни кабинета в СУ „Георги Бенковски” Варна в изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

публикувано 5.12.2013 г., 14:19 ч. от Elena Stefanova

Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 25 / 2 сървъра и 25 терминални устройства/  броя терминални работни места за изграждане на два компютърни кабинета в СУ „Георги Бенковски” Варна в изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“ .

ID –9023452

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Спортно училище /СУ/ "Георги Бенковски" Варна, ж.к. Чайка, ул. „Рупи ”№ 1, Лице за контакти: Евелина Янчева –директор, тел./факс 052 810101, e-mail: su_varna@abv.bg,

Място/места за контакт: канцелария

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www. sportno-varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www. sportno-varna.com

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 25 / 2 сървъра и 25 терминални устройства/  броя терминални работни места за изграждане на два компютърни кабинета в СУ „Георги Бенковски” Варна в изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“ .

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

302214000

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 25 / 2 сървъра и 25 терминални устройства/  броя терминални работни места за изграждане на два компютърни кабинета в СУ „Георги Бенковски” Варна

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22250 BGN с ДДС    18540 без ДДС

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Варна, сграда на СУ „Георги Бенковски” Варна, адрес: ж.к. Чайка ул. „Рупи” № 1

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 Изискванията са подробно описани в „Техническите изисквания на възложителя към участниците” публикувани в сайта на училището

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет сайта на училището или на адреса на училището.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2013

 

ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
5.12.2013 г., 14:19 ч.
Comments