Актуално‎ > ‎

Публична покана - Организиране на спортно-тренировъчни лагери за учениците от олимпийското звено към СУ "Г.Бенковски" Варна

публикувано 4.10.2013 г., 9:30 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 8.10.2013 г., 2:46 ч. ]

Провеждане на Спортно-тренировъчни лагери през периода м. октомври-декември 2013 г. при осигурени: 1. Места за настаняване с нощувка, включваща закуска, обяд и вечеря; 2. Условия за извършване на спортно-тренировъчна дейност за съответен вид спорт за около 108 ученици и  треньори от СУ "Георги Бенковски" Варна.

ID9020586

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Спортно училище /СУ/ "Георги Бенковски" Варна,ж.к. Чайка, ул. „Рупи ”№ 1, Лице за контакти: Евелина Янчева –директор, тел./факс 052 810101, e-mail: su_varna@abv.bg,

Място/места за контакт: канцелария

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www. sportno-varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www. sportno-varna.com

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране на спортно - тренировъчни лагери за учениците от олимпийското звено към Спортно училище „Георги Бенковски” Варна.

 Провеждането на спортно - тренировъчните лагери ще се извърши през периода октомври – декември 2013 г. при осигурени: 1. Места за настаняване с нощувка, включваща закуска, обяд и вечеря; 2. Условия за извършване на спортно -тренировъчна дейност за съответен вид спорт за около 108 ученици  и треньори от СУ "Георги Бенковски" Варна .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55243000

Описание:

Услуги на бази за ученически отдих

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Места за настаняване с нощувка, включващи закуска, обяд и вечеря за около 108 ученици треньори от СУ "Георги Бенковски" Варна

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44700 BGN без ДДС

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хотелски и спортен комплекс  в близост до град Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.      Възможност за настаняване с нощувка, включващи закуска, обяд и вечеря на определен брой лица, съобразно обособените в Документацията на поръчката "Позиции" при спазване изискванията на възложителя за настаняването. 2. Наличие на условия за извършване на спортно-тренировъчна дейност за съответен вид спорт, съобразно изискванията на възложителя, описани в Документацията на поръчката.; 3. Гарантиране на територията на местата за настаняване ползването на медицинска помощ при възникнала необходимост;

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

  1. Технически възможности - наличие на много добра база по видове спорт – 60 точки:

2.   Спортният комплекс да бъде разположен в непосредствена близост до хотелския комплекс и в близост до морето за провеждане на спортно - тренировъчен процес и да разполага с:

-Закрит плувен басейн с олимпийски размери – минимум 1 /един/;

Многофункционален спортен комплекс, разполагащ със:

- Зала за спортни игри –волейбол, баскетбол, хандбал;

- Закрита лекоатлетическа писта;

- Обособена спортна площадка с килим за художествена гимнастика

- Модерен възстановителен център и зали за тенис на маса и тенис на корт;

- Тренажори за гребане- минимум 3 /три/ ;

- Фитнес зала с капацитет минимум 30 човека;

- Самостоятелна зала за спортна гимнастика, съоръжена с последно поколение уреди;

- Самостоятелна зала за вдигане на тежести с уреди и подиум;

- Обособена спортна площадка с тепих и ринг за спортовете борба и бокс;

2. Цена за  нощувка плюс закуска, обяд и вечеря на човек – 40 точки.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/10/2013 16:30

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата Публична покана е Документацията за възлагане на обществената поръчка, която може да бъде предоставена от библиотеката към СУ "Георги Бенковски"- Варна, на адрес: ж. к. Чайка, ул. „Рупи ”№ 1. На сайта на училището са публикувани Техническото задание на поръчката, проекто - договора и образците необходими за участие в конкурса. Офертите се предават в затворен запечатан плик в канцеларията на СУ "Георги Бенковски" Варна, ж.к. Чайка, ул. „Рупи ”№ 1  всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в срок до датата за получаване на офертите. Оферти, изпратени по пощата следва да бъдат получени в канцеларията на СУ "Георги Бенковски" Варна, всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в срок до датата за получаване на офертите. Върху затворения плик с офертата да бъде надписано името на участника и координати за обратна връзка, както и предметът на настоящата публичната покана за обществена поръчка. При сключването на договора, определеният за изпълнител участник да представи документите и декларациите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при спазване на условието по чл.48, ал.1 от ППЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/10/2013

ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
4.10.2013 г., 9:30 ч.
ĉ
Elena Stefanova,
8.10.2013 г., 2:45 ч.
Comments