Програма на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

публикувано 19.06.2012 г., 2:52 ч. от Elena Stefanova   [ актуализирано 19.06.2012 г., 2:53 ч. ]

Еко мания

Програма  на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

Цели:  Заниманията в клуба  по  екология „ЕКО – МАНИЯ” имат за цел:

·         Да се формира екологично съзнание и екологична култура у учениците.

·         Да се представи екологичната култура като важна основа в образованието.

·         Да се развият умения за събиране и анализиране на информация.

·         Да се разширят познанията на учениците върху основните раздели на екологията.

·         Да се разширят  знанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда.

·         Да се развиват у учениците умения за овладяване и прилагане на знанията.

·         Да се създаде възможност учениците да извършват дейности  включващи,  т.н. приложна екология.

·         Да се даде възможност да  се формират и осъществяват идеи.

·         Да се  даде възможност да прогнозират пътищата за оцеляване.

·         Да се подобрят уменията на учениците в използването на ИКТ технологии.

·         Да се осмисли  свободното време  на учениците.

Финансиране: Предвиденото  финансиране по програмата “Успех” ще се използва за закупуване на материали за : изработка на плакати, постери, рекламни материали, посещени на различни обекти с цел изследване , анализиране и почистване  и залесяване на околната среда , изготвяне на презентации.

 

Очаквани резултати:

  • Ще се формира у учениците  екологично  съзнание  и  екологична  култура;

·         Ще се разширят познанията на учениците върху основите на екологията;

·         Ще се развият уменията за събиране и анализиране на информация;

·         Ще се създадат умения за овладяване и прилагане на знания;

·         Ще се разширят познанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда;

·          Учениците ще имат възможност  да извършват дейности  включващи,  т.н. приложна екология.

·         Учениците ще имат  възможност да  се формират и осъществяват идеи.

·         Учениците ще имат  възможност да прогнозират пътищата за оцеляване.

·         Ще се подобрят уменията им да използват ИКТ технологиите;

·         Ще се осмислят свободното време на учениците;

 

Продукти: В резултат на работата на учениците  в  клуба  по  екология  се предвижда създаването на:

·          Презентации;

·          Засаждане на дръвчета, почистване на райони .

·         Изработването на предмети от рециклирани материали, кошчета за рециклиране, еко – торбички и много др;

·         Изготвяне на рекламни материали: рисунки, постери, плакати, брошури и др.

Продуктите от ученическата дейност ще се представят пред училищната и родителската общност, ще се популяризира в медиите и сред обществеността на гр. Варна.

 

Програма  на клуб по екология „ЕКО - МАНИЯ”

1-ва година

 

ТЕМА

Брой часове

ЗАБЕЛЕЖКА

  1. 1

Екологията – наука за нашият дом – земята.

4 часа

 

  1. 2

Боядисване на кошчета  с цел разделно събиране на отпадъци.

4 часа

 

  1. 3

Кръговрат на веществата в природата – сяра, фосфор – изготвяне на плакат.

4 часа

 

  1. 4

Шистов газ.

4 часа

 

  1. 5

Ксенобиотиците и природната среда-изготвяне на брошура.

4 часа

 

  1. 6

Влияние на околната среда върху паметниците на културата.

4 часа

 

  1. 7

Представяне на работите на децата пред ученици и родители.

4 часа

 

  1. 8

Най-големият вятърен парк у нас.

4 часа

 

  1. 9

Кой транспорт е най – екологичен. Електромобили.

4 часа

 

10.

Слънчеви колектори.

4 часа

 

11.

Може и да е забавно!Разделно събиране на отпадъци  на обект по избор .

4 часа

 

12.

Пестициди.

4 часа

 

13.

Влияние на киселинните дъждове върху паметниците на културата.

4 часа

 

14.

Природни стихии – ураганите.

4 часа

 

15.

Представяне на работите на децата пред ученици и родители.

4 часа

 

16.

Засяване на дръвчета

4 часа

 

17.

Датиране на антични предмети и методи за анализ. Посещение на разкопки.

4 часа

 

                                                                                                                                   

 

2-ра година

 

ТЕМА

Брой часове

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Радиоактивно замърсяване .

2 часа

 

2.

Изготвяне на модел на ядрен реактор.

3 часа

 

3.

Замърсяване на морската вода – вземане на проби от различни места.

3 часа

 

4.

Замърсяване на морската вода - анализ

2 часа

 

5.

Корабоплаването като замърсител.

3 часа

 

6.

Инициатива „ Нека плажът да е чист”

4 часа

 

7.

Кръговрат на веществата в природата – азот – изготвяне на плакат.

2 часа

 

8.

Замърсяване на реките.

3 часа

 

9.

Пречистване на отпадъчни  води.

2 часа

 

10.

Опазване на редки  и застрашени от изчезване видове.Посещение на обект.

3 часа

 

11.

Значение на почвата.

2 часа

 

12.

Основни  източници на замърсяване на почвата.

3 часа

 

13.

Добив на злато с цианиди.

2 часа

 

14.

Кръговрат на веществата в природата – фосфор – изготвяне на плакат.

2 часа

 

15.

Рекордни крайности: Сушата и обилните валежи.

2 часа

 

16.

Биогоривата.

2 часа

 

17.

Влияние на околната среда върху паметниците на културата.

3 часа

 

18.

Може и да е забавно!Разделно събиране на отпадъци 

3 часа

 

19.

Смог – отровната шапка над градовете.

2 часа

 

20.

Преексплоатация на инертни материали от коритата на реките.

2 часа

 

21.

Да засадим дърво!  Обект по избор.

3 часа

 

22.

Природни стихии – цунами.

3 часа

 

23.

Представяне на работата на децата

8 часа

 

24.

Модно шествие – изработка на дрехи и аксесоари от материали за рециклиране.

4 часа

 

 

 

3-та година

 

ТЕМА

Брой часове

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Значение на водата за биосферата.

2 часа

 

2.

Радиоактивно замърсяване на водата.

3 часа

 

3.

Изсичане на горите.

2 часа

 

4.

Почистване на горска местност по избор – Шуменското плато.

4 часа

 

5.

Горски пожари.

3 часа

 

6.

Кръговрат на веществата в природата –сяра – изготвяне на плакат.

3 часа

 

7.

Замърсяване на водата с арсен.

2 часа

 

8.

Пътища за опазване на водата и водоизточниците от замърсяване.

3 часа

 

9.

Озоновия  слой

2 часа

 

10.

Разрушители на озоновия слой – фреони.

2 часа

 

11.

Озоновата дупка – проблем  изискващ моментални действия!

3 часа

 

12.

Открит минодобив и добив на инертни материали по открит способ.

2 часа

 

13.

Да посадим дърво! Обект по избор

4 часа

 

14.

Природни стихии - земетресенията

2 часа

 

15.

Влияние на околната среда върху паметниците на културата.- посещение на музей

3часа

 

16.

Голямото топене.

2 часа

 

17.

Изработка на  еко- торбички.

4 часа

 

18.

Влияние на киселинните дъждове върху паметниците на културата  -Мадарския конник

4 часа

 

19.

Биологично земеделие.

2 часа

 

20.

Как се рециклира?

2 часа

 

21.

Може и да е забавно!Разделно събиране на отпадъци.

2 часа

 

22.

Представяне на работата на децата

8 часа

 

23.

Пътища за оцеляване !Планиране и изпълнение на замислени индивидуални проекти.

4 часа

 

 

 

Забележка: Поради специфичния учебно-тренировъчен процес в Спортно училище “Георги Бенковски” настоящата програма може да претърпи корекции, за което своевременно ще бъде предоставена нужната информация.

 

Изготвил:                                                                                                 Директор:

                   Дафинка Стоянова                                                                                Николай Владимиров

 

Comments