dzi

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

 

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 

§                     Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

§                     Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;

§                     Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

§                     Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;

§                     Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;

§                     Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

 

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

 

§                     Получава от квестор изпитен комплект, съдържащ лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори;

§                     Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

§                     Получава от квестор изпитния вариант.

 

По време на държавния зрелостен изпит:

 

§                     Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, с листа за отговори и със свитъка за свободни отговори;

§                     В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текста за компонента „Слушане с разбиране”;

§                     Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;

§                     Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;

§                     Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

§                     Може да работи върху теста, но отбелязва верните отговори върху САМО листа за отговори и върху свитъка за свободни отговори;

§                     Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;

§                     Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;

§                     Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

§                     Не подсказва и не преписва;

§                     В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;

§                     При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

 

След приключване на работата:

 

§                     Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно с останалата част от изпитния комплект (указанията за работа, листа за отговори и със свитъка за свободни отговори) в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;

§                     Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Comments