ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ  ЗА  УЧЕБНАТА  2016/2017 г.

 

І. Условия за кандидатстване в Спортно училище „Г. Бенковски”:

 

1.    На основание Наредба № 1/17.05.2011 г. на МФВС и Заповед № РД-09-157/23.03.2016г. на Министъра на ММС.

2.    Кандидатите да са завършили успешно IV, V, VI или VII клас през 2015/2016 год.

3.    Кандидатите да са здрави и да нямат физически и психически недостатъци.

4.    Учениците полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват, като имат право да положат изпит по един или два спорта.

5.    За 5-ти клас -  /две/ паралелка с 53 ученици.

6.    За 6-ти клас - 2 /две/ паралелка с 53 ученици.

7.    За 7-ми клас - 2 /две/ паралелки с 58 ученици.

8.    За 8-ми клас - 1 /една/ паралелка с 27 ученици.

 

ІІ. Необходими документи за кандидатсване:

 

1.     ЗАЯВЛЕНИЕ по образец на училището /подписано от ученика и родителя (настойника или попечителя), в което са заявени желаните спортове за прием/.

2.     Копие от АКТ ЗА РАЖДАНЕ /Оригиналът се връща след сверяване с копието/.

3.     Копие на УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА /Оригиналът се връща след сверяване с копието/.

4.     МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации.

5.     ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „Злополука” за дните на изпита по вида спорт /Организирано застраховане в Спортно училище/.

 

ІІІ. Подаване на документи:

 

 Іви тур – 20.05 ÷ 20.06.2016 г. в училището от 830 ч. до 1600 ч.

ІІри тур – 9 ÷ 15.08.2016 г. в училището от 830 ч. до 1600 ч.

 

ІV.  Провеждане на изпити:


ИЗПИТИТЕ  се провеждат в два дни :

ПЪРВИ   ДЕН : 

-         Медико-биологически  тестове в  МЦРСМ зали  “Простор”,  етаж  ІІ;

-         психологически тест.

-         проверка на спортно –техническите умения по вида спорт , включващ :                          

 тестове за технико-тактически умения,  за кондиция  и за координация; 

                  Начален час – 8.00 часа.

ВТОРИ  ДЕН  -

-            изпит за проверка  нивото на развитие на двигателните качества

Начален час -  9.00 часа

На втория тур се провеждат изпитите за попълване на незаетите места от първия тур след завършен IV, V, VI и VII клас и попълване на освободените места в класовете.

 

V. Класиране:

 

 Извършва се по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

 

VІ. Записване на приетите ученици:

 

Іви тур – 01.07. ÷ 08.07.2016 г. в училището от 830ч. до 1600ч.

Местата на незаписаните в срок ученици се обявяват за свободни на 11.07.2016 г. и следващите по реда на сбора на точки кандидати се записват до 15.07.2016 г.

ІІри тур – до 26.08.16 г. в училището от 830 ч. до 1600 ч.

 

VII. Необходими документи за записване на приетите ученици:

 

1.     Оригинал на удостоверение за завършен клас.

2.     Удостоверение за преместване.

3.     Личен здравен картон.

4.     Декларация подписана от родител /предоставя се и се попълва на място по образец на училището/.

5.     Заявление за желаната професия за VIIІ клас / предоставя се и се попълва на място по образец на училището /.

 

Училището предлага:

 

·            За учениците, които не са от гр. Варна учениците ползват средношколско общежитие.

·            Училищен стол за хранене.

·            Отлична спортна подготовка с възможности за изява на Държавни, Европейски, Световни и Олимпийски първенства.

·            От VIII клас се въвежда професионална подготовка в направление спорт.

По професиите: „Помощник – треньор’’, „Организатор на спортни прояви и първенства” и

„Фитнес инструктор’’

·            Дипломираните ученици имат право да кандидатсват във всички Висши учебни заведения у нас и чужбина.

 

Начало на учебната година – 01.09.2016 г.

 

За справки:

 

052/301 851 – пом. директор спортна подготовка

 

052/301 891 - Канцелария


e-mail: su_varna@abv.bg

Web: www.sportno-varna.com

 

Адрес: гр. ВАРНА, жк. „ЧАЙКА”, ул. „РУПИ” №1

 

 
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:18
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:19
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:19
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:19
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:19
ĉ
Elena Stefanova,
12.05.2016 г., 6:19
Comments