До учениците на СУ „Георги Бенковски“ Варна

От 12.11.2020 до 22.11.2020:

– учениците от V клас ще се обучават присъствено по същото седмично разписание

– учениците от VI клас до XII клас ще се обучават дистанционно с 30 мин. часове и 20 мин. междучасия (по действащото до момента седмично разписание).

Тренировъчните занятия ще се провеждат присъствено.

Директор
Евелена Янчева