НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х клас

Цели:

1.Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението  и нивото на подготовка на учениците за бъдещата им реализация.

2.Диагностика на индивидуалните постижения  и напредъка на учениците  и определяне  на потребностите от учене и на областите, в които имат нужда от подкрепа.

3.Мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване  качеството на образование.

 

Формат на НВО в Х клас

1.Учебните предмети, по които се извършва НВО в Хкл., както и условията и редът за организирането и провеждането му се определят от ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

2.Равнището на компетентностите се проверява  писмено чрез тест, a по Чужд език и устно.

3.Системата от задачи се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми от VІІІ до Х клас включително.

 

НВО в Х клас – задължителни учебни предмети

Български език и литература  – 16.06.2021 г., начало 8.00 ч.

Математика -18.06.2021 г. , начало 8.00 ч.

 

НВО в Х клас – по желание на ученика

Чужд език – 17.06.2021 г., начало 8.00 ч.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –

по график в периода 11 – 15 юни 2021 г., начало 8.00 ч.

 

Подаване на заявления за явяване на изпит по желание – чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности  – 15 – 18.02.2021 г.

 

Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

1.Издава се на учениците, успешно завършили Х клас.

2.Съдържа изучаваните учебни предмети в VIII, IX и Х клас със средната аритметична оценка от трите години, както и общия хорариум /брой часове/ за всеки предмет.

3.Оценките от НВО в края на Х клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки и също се вписват в Удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

4.Удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование, дава право на учениците да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

За повече информация: График на дейностите.Модел на НВО за Х клас търсете на:  http://www.mon.bg

 

Приложение:

1.Заявления за явяване на изпит по желание – чужд език

2.Заявления за явяване на изпит по желание за оценяване на дигиталните компетентности

Сайта на МОН. 

СЪОБЩЕНИЕ – кандидатстване за стипендия.

СЪОБЩЕНИЕ – кандидатстване за стипендия.

От 10.02.2021г. до 10.03.2021 г. вкл. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по Постановление 328/21.12.2017г. на МС. Право да кандидатстват имат всички ученици от VIII до XII клас, които успешно са завършили I учебен срок и нямат наложено наказание от ПС.

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование – II срок, учебна 2020-2021.

Формуляри за кандидатстване може да намерите тук:
Формуляри за отпускане на стипендии.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Учебните занятия по общообразователна подготовка за учениците от пети до дванадесети клас ще се провеждат по утвърдено седмично разписание за втория учебен срок за учебната 2020/2021 г. при спазването на следния график:

I. За периода от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. включително:

1. За учениците от 7, 8 и 12 клас – присъствено обучение.
2. За учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас – ОРЕС.

II. За периода от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. включително:

1. За учениците от 5, 10 и 11 клас – присъствено обучение.
2. За учениците от 6, 7, 8, 9 и 12 клас – ОРЕС.

III. За периода от от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. включително:

1. За учениците от 6, 9 и 12 клас – присъствено обучение.
2. За учениците от 5, 7, 8, 10 и 11 клас – ОРЕС.

Виж целия график.

Следобед – занятия по специализирана подготовка ще се провеждат по утвърден график за втория учебен срок за учебната 2020/2021 г.

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Директор
Спортно училище „Георги Бенковски“