Записване на приетите ученици:

Іви тур – 29.06.2023 г. – 03.07.2023 г. в училището от 1000 ч. до 1530 ч.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

Представяне на удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас.

Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника и/или кандидата.
Декларация подписана от родител /предоставя се и се попълва на място по образец на училището/.

Заявление за записване от родител /предоставя се и се попълва на място по образец на училището/.