Уважаеми родители,
безплатни учебници по общообразователните предмети за учебната 2023-2024 година се полагат на учениците от 5 до 7 клас включително.

Семействата, чиито деца са записани в осми клас в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ за ученици.  Удостоверение от училището за получаване на еднократна помощ за ученици приети в 8 клас ще бъдат получени от класните ръководители след началото на учебната година.

Получаването на средствата не е обвързано с подоходен критерий. Изплаща се на два транша – 50% от размера след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Заявлението, което се подава до Дирекция „Социално подпомагане“ не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година по настоящ адрес можете да откриете на сайта на Агенцията за социално подпомагане – https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/

Родителите трябва да знаят, че отпуснатите еднократни помощи подлежат на възстановяване, ако:

– детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.