Реда и условията за организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) по здравословни причини или по желание на ученик или родител.

1. Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини:

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  • В срок от един работен ден, директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

 

2. Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  • Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  • Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  • Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОЕСР в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  • ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението. На учениците, подали заявление и одобрени за ОЕСР, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училището им осигурява обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Директор
Евелина Янчева