Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

През месец ноември 2016г. в Спортно училище „Г. Бенковски“ стартира проект „Твоят час“. Сформирани са 12 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 14 групи по интереси.

 

Прочетете повече за проекта

Снимки от проекта Твоят час