ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VII И VIII КЛАС В ПРОЕКТ„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

От учебната 2019/2020 г. започна работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Сформирани са две групи по проекта:

КЛУБ „КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“
КЛУБ „ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ“

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УРЕШНИЯ ДЕН