Образци на предоставяни услуги от образователни институции, предоставящи обществени услуги.


Следните административни услуги се предоставят от Спортно Училище „Георги Бенковски“ – Варна.

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Образци на предоставяни услуги от образователни институции, предоставящи обществени услуги.

Следните не се предоставят от СУ „Георги Бенковски“ – Варна.

  • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.
  • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием.
  • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием.
  • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием.

Образец

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

Образец

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Образец

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Образец

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Образец

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Образец