ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА, наричано по-долу “УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ”, в качеството си на администратор на лични данни, има задължение да Ви информира, относно извършваното от УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ обработване на лични данни.

Моля, прочетете внимателно настоящите Политики, за да бъдете информирани за това как обработваме отнасящата се до Вас лична информация, при осъществяване на задължителното училищно образование, изучаването на спортове и тяхното трениране, както и при използването на нашата интернет платформа https://www.sportno-varna.com.

КОИ СМЕ НИЕ:

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА е институционално учебно заведение от системата на задължителното държавно предучилищно и училищно образование, в което се обучават, възпитават и социализират ученици, с цел придобиване на степен на образование.
УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ е специализирано училище в областта на спорта (V – ХII клас включително).

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА е юридическо лице, с административен адрес и адрес на осъществяване на учебна дейност: гр. Варна, кв. „Чайка“, ул.“Рупи“ № 1.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

За контакт със СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА:
адрес: гр. Варна, кв. „Чайка“, ул.“Рупи“ № 1,
електронна поща: sportno@sportno-varna.com,
телефони: 052/ 301 891.

За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни:

Петя Кирова телефони: 052/ 301 891
имейл адрес: reglamentconsult@yahoo.com

 

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА, обработва лични данни на физически лица за конкретни, точно определени от закона цели. Данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработваните лични данни са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват.

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, обработва лични данни на физически лица, с цел реализиране на правото на учениците на придобиване на образование, в осигурена среда за обучение и спорт, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на учениците, както и с цел опазване на тяхното физическо и психическо здраве, възпитание, развитие и социализация.

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ обработва лични данни, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на субектите на лични данни или на друго физическо лице, както и за изпълнението на задача от обществен интерес при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ в качеството му на институционално заведение от системата на училищното образование на Република България.

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, обработва лични данни на субектите на законово основание, и за спазване на нормативно установени задължения, които се прилагат спрямо администратора с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Закон за физическото възпитание и спорт, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища, Кодекса на труда, ДОПК, КСО и други.

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ обработва лични данни за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

В случаите извън необходимото за изпълнение на нормативно установено и/или договорно задължение на администратора, УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ обработва лични данни и на основание свободно, доброволно и информирано предоставено съгласие на субектите на лични данни за постигане на конкретни и законосъобразни цели.

За да бъдат защитени жизнено важни интереси на учениците и/или на други физически лица, както и за изпълнение на задача от обществен интерес в УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ се осъществява непрекъснато Видеонаблюдение.
Видеонаблюдението се осъществява в общите помещения на училището, коридори, изпитни – класни стаи и външен двор, при стриктно спазване на принципите за адекватност и пропорционалност, добросъвестно и законосъобразно, за конкретни и точно определени цели, а именно:
• Защита живота и здравето на учениците, сигурност и прозрачност на грижите, безопасност и решаване на възникнали конфликти при обучението и присъствието на учениците в УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ;
• В изпълнение на нормативно задължение, за изпълнение на дейности по контрол, организация, провеждане и оценяването на държавните зрелостни изпити, национално външно оценяване, изпити при комбинирана или самостоятелна форма на обучение, както и за осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на надеждна среда за провеждане на изпитите.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

В изпълнение на горепосочените цели УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, обработва лични на следните категории физически лица – ”субекти на лични данни”, а именно:
1. ученици /обучаеми/: данни за физическа идентичност, данни за обучението на ученика, информация за семейно положение, друга относима информация за ученика, здравна информация. Данните се съхраняват за срок съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и други нормативни актове.
2. законни представители на учениците /родители, настойници, попечители/: данни за физическа идентичност, данни за семейно и социално положение. Данните се съхраняват в законоустановените срокове.
3. педагогически и помощен персонал на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ: данни за физическа идентичност, данни относими за професионална автобиография, данни относими за трудовото правоотношение и социалното осигуряване, здравна информация. Данните се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
4. контрагенти на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – физически лица, включително и в качеството им на представляващи юридически лица: лични данни за физическа идентичност, търговски адрес, служебен телефон. Данните се съхранява в определените от данъчното и счетоводното законодателство срокове.

Личните данни се съхраняват на хартиен и/или технически носител, само за времето, необходимо за изпълнение на правни задължения на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ и/или нормалното му функциониране.

След постигане на целите и/или изтичане на предвидения срок за съхранение личните данни се унищожават физически, чрез необратимо физическо унищожаване /нарязване, изгаряне и др./ и/ или окончателно изтриване от оптични електронни носители, за което надеждно се изготвят актови протоколи за унищожаване.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВО НА ДОСТЪП:

Обработваните от УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ лични данни не се предоставят на трети лица, с изключение на предвидените в закона и/или договора случаи, и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни.

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, на законно основание системно предоставя информация за субектите на Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна, включително и посредством национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/. Информацията се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от Директора на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
На законно основание УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, предоставя лични данни и на Община Варна, училища, НАП, НОЙ и други.

Право на достъп до личните данни имат:
1. Субектите на лични данни, за които се отнасят данните, по тяхно изрично искане.
2. Директорът на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ при изпълнение на правомощията си по Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, Кодекса на труда, Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.
3. Длъжностното лице по защита на личните данни, служителите обработващи лични данни определени с нарочна заповед на Директора на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
4. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни.

Достъп на лица до лични данни се предоставя единствено, ако те имат право на такъв достъп, съгласно действащото законодателство и след тяхното легитимиране.

ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА: https://www.sportno-varna.com И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС.

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ събира информация от Вас, когато посетите нашата интернет платформа – https://www.sportno-varna.com.
Използвайки интернет платформата https://www.sportno-varna.com, нашият сървър съхранява данни за отворените от Вас, като посетител страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице. Не се извършва профилиране.
Моля да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило https://www.sportno-varna.com в уеб браузъра си.

Информираме Ви, че в случаите, когато посетите интернет платформата https://www.sportno-varna.com и изпратите заявка за резервация, и/или имейл до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА, отнасяща се до Вас информация, и се съгласявате информацията да бъде обработвана за обратна връзка с Вас, и за целите на избраната туристическа услуга.
Не разрешаваме проследяване на поведението от трета страна.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ ОТ ГРИФИД ХОТЕЛИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА – https://www.sportno-varna.com И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС.
• Статистически: IP-адрес, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори – съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра /операционната система/. Срок на съхранение на информацията в „Бисквитките“ е не повече от 1/един/ месец.
• Персонални: име, фамилия, имейл адрес, адрес – данни събирани след предварително запознаване и приемане от Вас на настоящите Политики. Информацията се използва от Съвместните администратори за осъществяване на обратна връзка с Вас, като потребител, както и за уточняване на условията на желана то Вас туристическа услуга. Срокът на съхранение на информацията на нашия сървър е 5/пет/ години.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
„Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата https://www.sportno-varna.com съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата и проследяване на рекламите.
„Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за регистриране на резервация, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.
Използваме „бисквитките“ за:

Интернет платформата https://www.sportno-varna.com използва:

• Следните бисквитки:

o cfduid – се използват за идентифициране на отделни клиенти зад споделен IP адрес и за прилагане на настройките за сигурност към клиента.
o ga-audiences – маркетинг бисквитки, които проследяват действията на потребителите по отношение на конкретно посетени реклами, с цел оценка на рекламата и необходимост от промяна.
o PHPSESSID – сесийна бисквитка, която позволява няколко запитвания към сървъра да бъдат съотнесени към една сесия. Съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
o -ga, -gat, -gid – бисквитките се използват от Google Analytics, за статистическа информация с цел извършване на анализ. Например брой потребители, посетили сайта за даден период от време, най-разглеждани страници, време на разглеждане, тип устройство, и други. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук https://policies.google.com/privacy.

Вие можете посредством настройка на Вашия браузер, винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашата интернет платформа.

• „Лог“ файлове:
Интернет платформата https://www.sportno-varna.com, събира данни в „лог“ файлове. Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузер ползвате, вида на операционната Ви система, данни кога сте посетили нашата интернет платформа, посетените страници.

Информация за IP – адреси, с цел индивидуализация на потребителя, ще бъде предоставена единствено на оправомощени държавни органи в изпълнение на закона.
Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на нашия сървър, разположен в сървърно помещение с контролиран режим на достъп.

• Връзки към други интернет платформи и социални мрежи:

Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, те ползват собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които Училището няма контрол.
Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформата https://www.sportno-varna.com към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите правата и свободи, е въвело подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

Използваните от УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер. Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.
Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.

Цялата отнасящата се до Вас информация е защитена и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат специални права за достъп. Право на достъп до регистрите с лични данни имат само оторизирани длъжностни лица. Служителите на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, които имат достъп до лични данни са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата за неразгласяване, и строго спазване на мерките за защита. Служителите обработващи лични данни поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

Определено е Длъжностно лице за защита на личните данни.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Субектите на лични данни имат право по всяко време на информация и достъп до личните си данни.
Субектите на лични данни имат право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни, както и да оттеглят съгласието си за обработване на данни.
Субектите могат да упражнят правата си, като подадат до УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ писмено Заявление за информация и достъп до лични данни и/или Уведомление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни.
Заявлението и/или Уведомлението се отправят лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа данни, които идентифицират субекта на личните данни в това му качество – три имена, ЕГН, длъжност, качество, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни, подпис, дата и адрес за кореспонденцията и връзка. Към искането се прилага пълномощното, ако същото се подава от упълномощено лице. Заявлението се завежда в нарочен регистър на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

Заявлението за упражняване на правата за защита на лични данни и Уведомлението за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни могат да бъдат подадени по някой от следните начини:
1. По електронен път на имейл адреса на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – su_varna@abv.bg, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
2. На място, в УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ на адрес : гр. Варна, кв. „Чайка“, ул.“Рупи“ № 1.

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, съдейства за упражняване на правата на субектите на данните и не отказва да предприеме действия по тях, освен ако не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Когато са налице основателни съмнения относно правата и/или самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на права, УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ може да поиска предоставянето на допълнителна информация за потвърждаване на самоличността му.

• Достъп до данните се осигурява под формата на:
1. устна справка;
2. писмена справка;
3. преглед на данните от самото лице;
4. предоставяне на исканата информация на технически и/или електронен носител

При постъпило Заявление за упражняване на правата за защита на лични данни, Директорът на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ и/или друго оправомощено лице, разглежда заявлението и се произнася по него в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни, считано от деня следващ депозирането на заявлението до администратора. Решението се съобщава писмено на заявителя.
При необходимост, срокът за отговор може да бъде удължен с още два месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията от определено лице. УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ информира субекта на данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за удължаването.

При уважаване на искането за достъп до лични данни, УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване, на легитимираното лице да ги получи.
Преди предоставянето на данни, се изискват документи удостоверяващи легитимността на получателя. УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ предоставя лични данни само ако е извършена идентификация на лицето, включително и проверени пълномощия. УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ не е задължено да отговаря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни или пълномощик.
За допълнителни копия, поискани от субекта на данни, УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ може да поиска разумна такса въз основа на административните разходи.

Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до данните с мотивирано решение. Отказът за предоставяне на достъп може се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.

• Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено съгласие за обработване на личните данни без заплащане на каквито и да е такси.

Не се изисква съгласие на субекта на лични данни, когато обработването на неговите лични данни се извършва на предвидено в закона и/или договора основание, както и когато обработването се извършва от оправомощен от закона компетентен държавен орган.

Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА:

На адрес: гр. Варна, кв. „Чайка“, ул.“Рупи“ № 1,
електронна поща: su_varna@abv.bg,
телефони: 052/ 301 891, 052/ 301 851.

За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни:
имейл адрес: reglamentconsult@yahoo.com

В качеството си на субекти на лични данни във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, имате право на възражения и жалби, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.
ЗА ВРЪЗКА СЪС СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА:

Ако имате въпроси относно настоящите Политики за поверителност и прозрачност, можете да се свържете с нас на посочената по – горе информация за контакт.
Можете да се свържете и с Длъжностното ни лице по защита на лични данни.

По смисъла на настоящите Политики за поверителност:
1. „Субект на лични данни“ е физическото лице – служител, работник, пациент – дете, законен представител на дете /родител, настойник, попечител/, доставчик, контрагент на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ и/или физическо лице представляващо юридическо лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци
2. „Администратор на лични данни“ е СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА;
3. „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на служител, работник, родител на дете, дете, доставчик на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ и/или физическо лице представляващо юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.;
4. „Здравна информация или данни за здравословното състояние“ са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние.
5. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ извършва по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;
6. „Обработващ лични данни“ е физическо лице служител на СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА, което обработва лични данни от името и под ръководството на УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ в качеството й на администратор на лични данни.
7. „Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени от УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ правила и ред, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
8. „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

Запазваме си правото да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА