Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в
партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”,
Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и
науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на
образователни институции от Съюза на работодателите в системата на народната
просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование на Р
България.

Целите на правилата са да се:

– гарантира правото на детето/учениците на достъп до подходяща
информация и материали в мрежата;

– осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за
опасностите в интернет;

– предоставят конкретни насоки за закрила на детето и безопасно
поведение в компютърната мрежа в детската градина и в училище и в
интернет;

– подобри координацията и отговорностите на участниците и/или
всички заинтересовани страни.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/news/pravila-za-bezopasnost-na-decata-i_0.pdf

Виж документа.