Съобщение във връзка с учебни занятия от 12 април 2021г.

Съобщение във връзка с учебни занятия от 12 април 2021г.

Учебните занятия, съгласно заповедта на МЗ и на директора на училището ще бъдат присъствени от 12.04.-23.04.2021г. за учениците от 7,8 и 10 класа. Останалите класове ще се обучават в ОРЕС (дистанционно). От 26.04. – 29.04.2021г. присъствено ще се обучават 5, 9 и 12 клас.

Великденските празници са от 30.04. до 04.05.2021г. /вкл./. 6 Май – също е неучебен ден. Учебни дни през първата седмица на Май са 5 Май /сряда/ и 7 Май /петък/.

Заповед.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х клас

Цели:

1.Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението  и нивото на подготовка на учениците за бъдещата им реализация.

2.Диагностика на индивидуалните постижения  и напредъка на учениците  и определяне  на потребностите от учене и на областите, в които имат нужда от подкрепа.

3.Мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване  качеството на образование.

 

Формат на НВО в Х клас

1.Учебните предмети, по които се извършва НВО в Хкл., както и условията и редът за организирането и провеждането му се определят от ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

2.Равнището на компетентностите се проверява  писмено чрез тест, a по Чужд език и устно.

3.Системата от задачи се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми от VІІІ до Х клас включително.

 

НВО в Х клас – задължителни учебни предмети

Български език и литература  – 16.06.2021 г., начало 8.00 ч.

Математика -18.06.2021 г. , начало 8.00 ч.

 

НВО в Х клас – по желание на ученика

Чужд език – 17.06.2021 г., начало 8.00 ч.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –

по график в периода 11 – 15 юни 2021 г., начало 8.00 ч.

 

Подаване на заявления за явяване на изпит по желание – чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности  – 15 – 18.02.2021 г.

 

Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

1.Издава се на учениците, успешно завършили Х клас.

2.Съдържа изучаваните учебни предмети в VIII, IX и Х клас със средната аритметична оценка от трите години, както и общия хорариум /брой часове/ за всеки предмет.

3.Оценките от НВО в края на Х клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки и също се вписват в Удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

4.Удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование, дава право на учениците да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

За повече информация: График на дейностите.Модел на НВО за Х клас търсете на:  http://www.mon.bg

 

Приложение:

1.Заявления за явяване на изпит по желание – чужд език

2.Заявления за явяване на изпит по желание за оценяване на дигиталните компетентности

Сайта на МОН. 

СЪОБЩЕНИЕ – кандидатстване за стипендия.

СЪОБЩЕНИЕ – кандидатстване за стипендия.

От 10.02.2021г. до 10.03.2021 г. вкл. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по Постановление 328/21.12.2017г. на МС. Право да кандидатстват имат всички ученици от VIII до XII клас, които успешно са завършили I учебен срок и нямат наложено наказание от ПС.

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование – II срок, учебна 2020-2021.

Формуляри за кандидатстване може да намерите тук:
Формуляри за отпускане на стипендии.