Учебните занятия по общообразователна подготовка за учениците от пети до дванадесети клас ще се провеждат по утвърдено седмично разписание за втория учебен срок за учебната 2020/2021 г. при спазването на следния график:

I. За периода от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. включително:

1. За учениците от 7, 8 и 12 клас – присъствено обучение.
2. За учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас – ОРЕС.

II. За периода от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. включително:

1. За учениците от 5, 10 и 11 клас – присъствено обучение.
2. За учениците от 6, 7, 8, 9 и 12 клас – ОРЕС.

III. За периода от от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. включително:

1. За учениците от 6, 9 и 12 клас – присъствено обучение.
2. За учениците от 5, 7, 8, 10 и 11 клас – ОРЕС.

Виж целия график.

Следобед – занятия по специализирана подготовка ще се провеждат по утвърден график за втория учебен срок за учебната 2020/2021 г.

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Директор
Спортно училище „Георги Бенковски“