Цели:

1.Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението  и нивото на подготовка на учениците за бъдещата им реализация.

2.Диагностика на индивидуалните постижения  и напредъка на учениците  и определяне  на потребностите от учене и на областите, в които имат нужда от подкрепа.

3.Мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване  качеството на образование.

 

Формат на НВО в Х клас

1.Учебните предмети, по които се извършва НВО в Хкл., както и условията и редът за организирането и провеждането му се определят от ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

2.Равнището на компетентностите се проверява  писмено чрез тест, a по Чужд език и устно.

3.Системата от задачи се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми от VІІІ до Х клас включително.

 

НВО в Х клас – задължителни учебни предмети

Български език и литература  – 16.06.2021 г., начало 8.00 ч.

Математика -18.06.2021 г. , начало 8.00 ч.

 

НВО в Х клас – по желание на ученика

Чужд език – 17.06.2021 г., начало 8.00 ч.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –

по график в периода 11 – 15 юни 2021 г., начало 8.00 ч.

 

Подаване на заявления за явяване на изпит по желание – чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности  – 15 – 18.02.2021 г.

 

Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

1.Издава се на учениците, успешно завършили Х клас.

2.Съдържа изучаваните учебни предмети в VIII, IX и Х клас със средната аритметична оценка от трите години, както и общия хорариум /брой часове/ за всеки предмет.

3.Оценките от НВО в края на Х клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки и също се вписват в Удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

4.Удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование, дава право на учениците да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

За повече информация: График на дейностите.Модел на НВО за Х клас търсете на:  http://www.mon.bg

 

Приложение:

1.Заявления за явяване на изпит по желание – чужд език

2.Заявления за явяване на изпит по желание за оценяване на дигиталните компетентности

Сайта на МОН.